Bokslutsstatistik för företag 2008

Kraftig nedgång i lönsamheten

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 7,4 procent från år 2007 till år 2008, från ca 1 806 miljoner euro till ca 1 940 miljoner. Anmärkningsvärt är dock att räkenskapsperiodens vinst samtidigt har minskat med nästan 58 procent mellan år 2007 och 2008, från ca 131 miljoner euro till 56 miljoner. Detta är en tydlig indikation på att lågkonjunkturen inverkade kraftigt på den åländska ekonomin redan år 2008.

Sjötransportsektorns betydelse stor för det åländska näringslivet

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 42 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för ca 19 procent av den sammanlagda vinsten (53 procent år 2007). Drygt 18 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (57 procent år 2007). Branschen sysselsätter samtidigt drygt 42 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

Cirkeldiagram som illustrerar den sammanlagda omsättningen fördelad på bransch 

Tillverkningsindustrins lönsamhetsnyckeltal bäst

Bästa lönsamheten finns inom branscherna tillverkning, samt inom övrig transport och sjötransport. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att parti- och detaljhandelns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom alla analyserade branscher. Högsta personalkostnader i procent av omsättningen hade hotell- och restaurangbranschen medan partihandeln hade de lägsta, följt av detaljhandeln.

Dålig soliditet och likviditet inom hotell- och restaurangbranschen

Bäst soliditet har branschen övrig transport, även partihandel och företagstjänster har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen partihandel. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

Förändringar i statistiken

Branschindelningen i bokslutsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. I tidigare publikationer gjordes branschindelningen enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 25 maj 2010

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)