Bokslutsstatistik för företag 2008-2009

Minskad omsättning men ökad lönsamhet

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har minskat med 2,8 procent från år 2008 till år 2009, från ca 1 940 miljoner euro till ca 1 885 miljoner. Anmärkningsvärt är dock att räkenskapsperiodens vinst samtidigt näst intill har fördubblats (93,5 procents ökning) mellan år 2008 och 2009, från ca 56 miljoner euro till ca 107 miljoner euro. Nivån är dock fortfarande lägre än åren innan lågkonjunkturen slog till, år 2005 var räkenskapsperiodens vinst ca 109 miljoner euro medan den år 2006-2007 var ca 121 miljoner euro respektive ca 131 miljoner euro.

Sjötransportsektorns betydelse stor för det åländska näringslivet

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 42 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen för ca 37 procent av den sammanlagda vinsten (ca 19 procent år 2008). Närmare 45 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (ca 18 procent år 2008). Branschen sysselsätter samtidigt nästan 36 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna (ca 42 procent år 2008).

Branschernas andel av räkenskapsperiodens resultat år 2009
Cirkeldiagram som visar den sammanlagda räkenskapsperiodens resultat per bransch

Företagstjänsternas lönsamhetsnyckeltal bäst

Bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster, samt inom sjötransport och tillverkning. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att detaljhandelns lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom alla analyserade branscher. Högsta personalkostnader i procent av omsättningen hade hotell- och restaurangbranschen medan partihandeln hade de lägsta, följt av detaljhandeln.

Dålig soliditet och likviditet inom hotell- och restaurangbranschen

Bäst soliditet har branschen övrig transport, även företagstjänster, byggverksamhet och partihandel har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen partihandel. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 12 april 2011

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)