Bokslutsstatistik för företag 2009-2010

Ökad omsättning men försämrad lönsamhet

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har stigit med 6,7 procent från år 2009 till år 2010, från ca 1 885 miljoner euro till ca 2 010 miljoner. Anmärkningsvärt är dock att räkenskapsperiodens vinst samtidigt minskade med 9,3 procent mellan år 2009 och 2010, från ca 107 miljoner euro till ca 98 miljoner euro. Nivån är därmed fortfarande lägre än åren innan lågkonjunkturen slog till, år 2005 var räkenskapsperiodens vinst ca 109 miljoner euro medan den år 2006-2007 var ca 121 miljoner euro respektive ca 131 miljoner euro.

Sjötransportsektorns betydelse för det åländska näringslivet stor men minskar

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 42 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Samtidigt stod sjötransportbranschen enbart för ca 14 procent av den sammanlagda vinsten (ca 37 procent år 2009). Närmare 25 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (ca 45 procent år 2009). Branschen sysselsätter samtidigt ca 36 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

Branschernas andel av räkenskapsperiodens resultat år 2010

Figurens centrala information kommenteras i texten.

 

Företagstjänsternas lönsamhetsnyckeltal fortfarande bäst

Bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster samt inom parti- och detaljhandeln. Företagstjänsternas lönsamhet år 2010 påverkades i stor omfattning av en stor ökning i övriga rörelseintäkter hos några enskilda företag, vilket kan vara en händelse av engångsnatur. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschens lönsamhet var sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Sett till helheten är lönsamheten dock fortfarande god inom den åländska ekonomin. Högsta personalkostnader i procent av omsättningen hade hotell- och restaurangbranschen medan partihandeln hade de lägsta, följt av detaljhandeln.

Hotell- och restaurangbranschen har problem med soliditet och likviditet

Bäst soliditet har branschen övrig transport, men även företagstjänster, byggverksamhet och partihandel har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen partihandel. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

 Publicerad 24 maj 2012

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)