Bokslutsstatistik för företag 2010-2011

 

Omsättningen minskade och lönsamheten sjönk

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har sjunkit med 1,3 procent från år 2010 till år 2011, från ca 2 010 miljoner euro till ca 1 983 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst minskade mer, med ca 6 procent mellan år 2010 och 2011, från ca 98 miljoner euro till ca 92 miljoner euro. Nivån är därmed mycket lägre än åren innan lågkonjunkturen slog till, år 2005 var räkenskapsperiodens vinst ca 109 miljoner euro medan den år 2006-2007 var ca 121 miljoner euro respektive ca 131 miljoner euro.

Sjötransportsektorns betydelse för det åländska näringslivet stabiliseras

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 40 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Sjöfartens andel av ekonomin har dock varit på tillbakagång. Sjötransportbranschen stod enbart för ca 15 procent av den sammanlagda vinsten (ca 37 procent år 2009). Närmare 27 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (ca 45 procent år 2009). Branschen sysselsätter samtidigt ca 33 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna. Förändringarna från år 2010 är små och de går dessutom i olika riktningar: t.ex. både vinst- och skatteandelen steg från år 2010 med ett par procentenheter, medan personal- och omsättningsandelen minskade något.

Branschernas andel av räkenskapsperiodens resultat år 2011 Figurens centrala information kommenteras i texten.

Företagstjänsternas lönsamhetsnyckeltal fortfarande bäst trots försämringen

Bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster samt inom partihandeln och byggverksamheten. Företagstjänsternas lönsamhet år 2010 påverkades i stor omfattning av en ökning i övriga rörelseintäkter hos några enskilda företag, vilket visade sig vara en händelse av engångsnatur. Bland annat därför sjönk branschens vinster kraftigt under 2011. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschens lönsamhet länge har varit sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Nytt för år 2011 är att sjötransporters lönsamhetsnyckeltal delvis är sämre än hotell- och restaurangsbranschens. Högsta personalkostnader i procent av omsättningen hade hotell- och restaurangbranschen medan partihandeln hade de lägsta, följt av detaljhandeln. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande eller god, beroende på val av nyckeltal.

Hotell- och restaurangbranschen har problem med soliditet och likviditet
Bäst soliditet har branschen övrig transport, men även företagstjänster, byggverksamhet och partihandel har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen tillverkning. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet.

Läs hela meddelandet här.

 Publicerad 31 januari 2014

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)