Bokslutsstatistik för företag 2011-2012

Omsättningen ökade och rörelseresultatet minskade

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 3,5 procent under år 2012, från ca 1 980 miljoner euro till ca 2 050 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med hela 115 procent mellan år 2011 och 2012, från ca 92 miljoner euro till ca 197 miljoner euro. Vinsten påverkas dock starkt av en enskild extraordinär post. Rörelseresultatet som inte påverkas av den enskilda extraordinära posten minskade för tredje år i rad.

Sjötransportsektorn dras med sviktande lönsamhet

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 39 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Sjöfartens andel av ekonomin har dock varit på tillbakagång. Sjötransportbranschen stod enbart för ca 26 procent av den sammanlagda rörelsevinsten (ca 33 procent år 2011). Ungefär 16 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (ca 27 procent år 2011). Branschen sysselsätter samtidigt ca 31 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna.

 
Branschernas andel av räkenskapsperiodens rörelseresultat år 2012Figurens centrala information kommenteras i texten.

 

Generellt sett försämrad lönsamhet

Bästa lönsamheten finns inom branschen företagstjänster samt inom tillverkningsindustrin och byggverksamheten. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschens lönsamhet länge har varit sämst av de branscher som granskats i denna statistik. I årets statistik har även parti- och detaljhandeln samt sjötransportsbranschen svaga värden på flera av lönsamhetsnyckeltalen. Även branschen personliga tjänster har svaga värden, men dessa är starkt påverkade av ett enskilt företags resultat. De högsta personalkostnaderna i procent av omsättningen hade hotell- och restaurangbranschen samt företagstjänstebranschen medan partihandeln hade de lägsta, följt av detaljhandeln. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande, men lönsamhetsnyckeltalen ser sämre ut än för ett år sedan.

Åländska företag har stark kapitalstruktur i allmänhet

Bäst soliditet har branschen övrig transport, men även tillverkningsindustrin, partihandel, sjötransport och företagstjänster har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen tillverkning. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel för eget kapital.

Läs hela meddelandet här.

 Publicerad 25 augusti 2014

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av:
Jouko Kinnunen (jouko.kinnunen[at]asub.ax)