Bokslutsstatistik för företag 2012-2013

Omsättningen ökade

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 5,2 procent under år 2013, från ca 2 050 miljoner euro till ca 2 160 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst minskade med 39 procent mellan år 2012 och 2013, från ca 197 miljoner euro till ca 120 miljoner euro. Vinsten påverkas dock starkt av enskilda extraordinära poster både år 2012 och 2013. Rörelseresultatet, som efter toppresultatet 2009 sjönk de tre därpå fölande åren, har under 2013 ökat med ca 36 procent, från ca 87 miljoner euro till ca 118 miljoner euro. Rörelseresultatets förbättring beror dock till stor del, men inte endast, på intäkter från fartygsförsäljning inom sjötransportbranschen.
 

Figur : Företagens omsättning och resultat år 2001-2013 (löpande priser), miljoner euro

 Figurens centrala information kommenteras i texten.

Räkenskapsperiodens vinst minskar för sjötransportbranschen
Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 39 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Sett över de senaste åren har sjöfartens andel av ekonomin varit på tillbakagång. Sjöfartens andel av räkenskapsperiodens vinst var 3,5 procent år 2013, medan branschens andel av rörelsevinsten var 39 procent. Cirka 5 procent av de direkta skatterna kom från sjötransporten (ca 16 procent år 2012). Branschen sysselsätter samtidigt ca 34 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna (ca 32 procent 2012).
 

Generellt sett förbättrad lönsamhet

Bästa lönsamheten finns inom branschen företagstjänster samt inom tillverkningsindustrin och byggverksamheten. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschens lönsamhet länge har varit sämst av de branscher som granskats i denna statistik. Detaljhandeln fortsätter i år att försvagas, även om avkastningsprocenten på investerat kapital för branschen fortfarande är god i relation till skuldräntan. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande. Efter att lönsamheten under 2012 överlag försämrades kan man för 2013 se en övervägande positiv förändring, till exempel har flera lönsamhetsindikatorer för transportbranschen förbättrats.
 

Åländska företag har i allmänhet stark kapitalstruktur

Bäst soliditet har branschen tillverkningsindustri, men även övrig transport, partihandel, byggverksamhet, företagstjänster och sjötransport har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen tillverkning, och även partihandeln uppvisar mycket starka siffror. Sämsta soliditeten och likviditeten uppvisar branschen hotell- och restaurangverksamhet. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel av eget kapital.

Hela meddelandet kan läsas här

Tabeller för bokslutsstatistik finns här

Mera information ger Johan Flink, johan.flink[at]asub.ax.

  Publicerad 23.9.2015