Bokslutsstatistik för företag 2013-2014

Omsättningen ökade för de åländska företagen

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2014, från ca 2 160 miljoner euro till ca 2 170 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 7,2 procent mellan år 2013 och 2014, från ca 120 miljoner euro till ca 129 miljoner euro. Rörelseresultatet har under 2014 minskat med ca 8,1 procent, från ca 118 miljoner euro till ca 109 miljoner euro. Såväl omsättning som vinst påverkas dock starkt av enskilda extraordinära poster både år 2013 och 2014.

Figur: Företagens omsättning och resultat år 2001–2014 (löpande priser), miljoner euroFigurens centrala information kommenteras i texten.

Sjöfarten står fortsättningsvis för den klart största andelen av omsättningen

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 37 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Sett över de senaste åren har sjöfartens andel av ekonomin varit på tillbakagång. Även sjöfartens andel av rörelsevinsten har minskat och var år 2014 ca 20 procent av den sammanlagda rörelsevinsten i materialet. Branschen sysselsatte samtidigt ca 36 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna (ca 34 procent 2013).

Detaljhandeln bröt negativ trend

Bästa lönsamheten finns inom branschen tillverkningsindustrin samt inom företagstjänster och övrig industri. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschen länge har haft sämst lönsamhet av de branscher som granskats i denna statistik. Detaljhandeln bröt 2014 tidigare års negativa trend, vilket innebar att räkenskapsperiodens resultat för branschen förbättrades för första gången på fyra år. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande. Förändringarna jämfört med 2013 skiljer sig åt mellan branscherna. Vissa branscher, t.ex. detaljhandeln och övrig transport, uppvisar förbättrade lönsamhetsnyckeltal medan andra, t.ex. partihandeln och tjänstebranscherna, uppvisar försvagade nyckeltal. Personalkostnadernas andel av omsättningen var högst i hotell- och restaurangbranschen samt tjänstebranschen, medan partihandeln, följt av detaljhandeln hade de lägsta.

Åländska företag har i allmänhet stark kapitalstruktur

Bäst soliditet har branschen övrig transport, men även partihandeln, byggverksamheten, tillverkningsindustrin samt sjötransporten har mycket god soliditet. Bäst likviditet har branschen partihandel, men även tillverkningsindustrin och sjötransportbranschen uppvisar starka siffror. Hotell- och restaurangbranschen har klart sämre soliditet och likviditet än övriga branscher. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital.

Läs hela meddelandet här.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Frågor om bokslutsstatistiken besvaras av Johan Flink, tel. 018-25580, johan.flink[at]asub.ax

 Publicerad 2 maj 2016