Bokslutsstatistik för företag 2014-2015

Viss ökning av omsättningen

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2015, från ca 2 170 miljoner euro till ca 2 190 miljoner. Räkenskapsperiodens vinst ökade med ca 14,5 procent mellan år 2014 och 2015, från ca 129 miljoner euro till ca 147 miljoner euro. Rörelseresultatet ökade i sin tur med ca 17,6 procent, från ca 109 miljoner euro till ca 128 miljoner euro. Det bör dock påpekas att enstaka extraordinära händelser ligger bakom mycket av de stora resultatförändringarna.

Figur: Företagens omsättning och resultat år 2001–2015 (löpande priser), miljoner euro

Sjöfarten står för den klart största andelen av omsättningen

Den mest betydelsefulla branschen i underlagsmaterialet är sjötransportbranschen som i denna analys stod för ca 37 procent av den sammanlagda omsättningen för de företag som ingår i undersökningen. Branschen sysselsatte samtidigt ca 36 procent av det sammanlagda antalet anställda i de analyserade branscherna. Både omsättnings- och sysselsättningsandelarna är oförändrade från 2014. Branschens andel av rörelseresultatet varierar mellan åren men var 2015 i samma storleksklass (38 procent) som tidigare nämnda andelar.

Ökade finansiella intäkter och betalda direkta skatter

Bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster och tillverkningsindustrin. De flesta lönsamhetsindikatorerna visar att hotell- och restaurangbranschen länge har haft sämst lönsamhet av de branscher som granskats i denna statistik. Flera av branscherna har förbättrade netton för finansiella intäkter och kostnader. De betalda direkta skatterna har ökat för majoriteten av branscherna, samt för samtliga branscher sammantaget. Personalkostnadernas andel av omsättningen var högst i hotell- och restaurangbranschen samt tjänstebranschen, medan partihandeln, följt av detaljhandeln hade de lägsta. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande och lönsamhetsnyckeltalen ser generellt bättre ut än för ett år sedan.

Åländska företag har i allmänhet stark kapitalstruktur

Bäst soliditet har branschen övrig transport, men även partihandeln, byggverksamheten, tillverkningsindustrin och sjötransporten har god soliditet. Bäst likviditet har branschen företagstjänster, men även partihandel, tillverkningsindustrin och sjötransportbranschen uppvisar starka siffror. Hotell- och restaurangbranschen har klart sämre soliditet och likviditet än övriga branscher. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela publikationen finns nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax