Bokslutsstatistik för företag 2015-2016

Fortsatt försiktig ökning av omsättningen

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 1,1 procent under år 2016, från ca 2 190 miljoner euro till ca 2 210 miljoner. Rörelseresultatet minskade däremot med ca 1,1 procent, från ca 128 miljoner euro till ca 127 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst minskade i sin tur med ca 24,3 procent mellan år 2015 och 2016, från ca 147 miljoner euro till ca 112 miljoner euro. Det bör dock påpekas att enstaka extraordinära händelser stärkte räkenskapsperiodens vinst 2015.

Figur: Företagens omsättning och resultat år 2001–2016 (löpande priser), miljoner euro

Ökad omsättning och minskad vinst 2016

Nästan hälften av rörelseintäkterna användes till kostnader för material och tjänster

Företagens totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) var 2016 ca 2 290 miljoner euro. Av dessa användes ca 94,5 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, ca 1 060 miljoner euro, och motsvarade 46,5 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till ca 430 miljoner euro (18,8 procent av rörelseintäkterna). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt ca 110 miljoner euro (4,7 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till ca 560 miljoner euro (24,5 procent). Rörelseresultatet motsvarade således ca 5,5 procent av de totala rörelseintäkterna.

Figur: Rörelseintäkter fördelat på rörelsekostnader och rörelseresultat år 2016

Rörelseintäkter fördelat på rörelsekostnader och rörelseresultat år 2016

Tillfredsställande men försvagad lönsamhet

Den bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster och tillverkningsindustrin. De flesta lönsamhetsindikatorer visar att hotell- och restaurangbranschen länge har haft sämst lönsamhet av de branscher som granskats i denna statistik, men lönsamheten för branschen som helhet kan ändå anses vara nöjaktig. De betalda direkta skatterna har ökat för majoriteten av branscherna, och för samtliga branscher sammantaget, för andra året i rad. Personalkostnadernas andel av omsättningen var klart högst i hotell- och restaurangbranschen samt branscherna företags- och personliga tjänster. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande men lönsamhetsnyckeltalen ser för de flesta branscher något svagare ut jämfört med ett år tidigare.

Åländska företag har i allmänhet stark kapitalstruktur

Bäst soliditet har branschen företagstjänster, men även branscherna sjötransport, övrig transport, partihandel, bygg och tillverkningsindustrin har god soliditet. Bäst likviditet har partihandeln, men även branscherna sjötransport och företagstjänster uppvisar starka siffror. Hotell- och restaurangbranschen har klart sämre soliditet och likviditet än övriga branscher. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser

Hela publikationen finns nedan:

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax