Bokslutsstatistik för företag 2016-2017

Siffrorna i denna nyhet har rediveras något för "övrig transport" samt totalen. Se databaser eller nyare meddelande för uppdaterade siffror.

Svag ökning av företagens omsättning medan räkenskapsperiodens vinst minskade

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen har ökat med 0,7 procent under år 2017, från ca 2 212 miljoner till 2 227 miljoner. Rörelseresultatet ökade med ca 4 procent, från ca 127 miljoner euro till ca 132 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst minskade i sin tur med ca 3 procent mellan år 2016 och 2017, från ca 112 miljoner euro till 108 miljoner euro.

Företagens omsättning och resultat år 2001–2017 (miljoner euro)

Bilden visar omsättningens och resultatets sammanlagda utveckling 2001-2017

Företagens totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) var 2017 ca 2 300 miljoner euro. Av dessa användes 94 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, ca 1 065 miljoner euro, och motsvarade 46 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till ca 434 miljoner euro (18,9 procent av rörelseintäkterna). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt ca 105 miljoner euro (4,5 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till ca 565 miljoner euro (24,5 procent). Rörelseresultatet motsvarade således ca 5,7 procent av de totala rörelseintäkterna.

Rörelseintäkternas fördelning till rörelsekostnader och rörelseresultat år 2017

Bilden visar rörelseintäkternas fördelning till rörelsekostnader och rörelseresultat år 2017. Material och tjänster står för 46% av intäkterna.

Bästa lönsamheten finns inom branscherna företagstjänster och tillverkningsindustrin. De flesta lönsamhetsindikatorer visar att detaljhandeln har sämst lönsamhet av de branscher som granskats i denna statistik, men lönsamheten för branschen som helhet kan ändå anses vara nöjaktig. De betalda direkta skatterna har hållits på en någorlunda oförändrad nivå mellan år 2016 och år 2017. Personalkostnadernas andel av omsättningen var klart högst i hotell- och restaurangbranschen samt branscherna företags- och personliga tjänster. Sett till helheten kan lönsamheten inom den åländska ekonomin betraktas som tillfredsställande.

Åländska företag har generellt en god soliditet

Bäst soliditet har branschen företagstjänster, men även branscherna sjötransport, övrig transport, bygg och tillverkningsindustrin har god soliditet. Hotell- och restaurangbranschen har klart sämre soliditet än övriga branscher. Sett över hela ekonomin är de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital. Bäst likviditet har företagstjänster, men även branscherna partihandel och sjötransport uppvisar starka siffror.

Ytterligare tidsserier finns i våra databaser.

Hela publikationen finns nedan.

Jouko Kinnunen

+358 (0)18 25494
fornamn.efternamn[at]asub.ax