Bokslutsstatistik för företag 2017-2018

De åländska företagens omsättning minskade och deras resultat försämrades 2018

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen minskade med 4,6 procent under år 2018, från 2 227 miljoner till 2 124 miljoner. Rörelseresultatet minskade med 34 procent, från 132 miljoner euro till ca 88 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst minskade i sin tur med 27 procent mellan år 2017 och 2018, från ca 108 miljoner euro till 79 miljoner euro. De största omsättningsminskningarna fanns i branscherna sjötransporter (-51 miljoner), detaljhandel (-21 miljoner) samt tillverkningsindustrin (-18 miljoner).

Figur. Företagens omsättning och resultat år 2001–2018 (miljoner euro)

figurens centrala information kommenteras i texten.

 

Material och tjänster stod för hälften av kostnaderna

Företagens totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) var 2018 ca 2 200 miljoner euro. Av dessa användes 96 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, ca 1020 miljoner euro, och motsvarade 46 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till ca 440 miljoner euro (20 procent av rörelseintäkterna). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt ca 100 miljoner euro (4,6 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till ca 560 miljoner euro (25 procent). Rörelseresultatet uppgick såldes till ca 90 miljoner euro eller ca 4,0 procent av de totala rörelseintäkterna.

Figur. Företagens fördelning av rörelsekostnader och rörelseresultat år 2018

figurens information kommenteras i texten.

 

Sämst likviditet inom hotell- och restaurangbranschen

Bästa lönsamheten fanns inom branscherna företagstjänster och tillverkningsindustrin. De flesta lönsamhetsindikatorer visar att partihandeln hade sämst lönsamhet 2018. De betalda direkta skatterna för alla branscher sammantaget sjönk med 28 procent mellan 2017 och 2018. Personalkostnadernas andel av omsättningen var klart högst i hotell- och restaurangbranschen samt branscherna företags- och personliga tjänster. För de flesta branscher kan lönsamheten betecknas som tillfredsställande. Totalt sett var soliditeten god bland de åländska företagen. Bäst var den i transportbranschen och företagstjänster, medan den var sämst inom branschen "personliga tjänster" samt hotell- och restaurangbranschen.

Bäst soliditet fanns inom företagstjänster och transportbranschen, men soliditeten kan betecknas som god för samtliga branscher utom "personliga tjänster" och hotell- och restaurangbranschen. Sett över hela ekonomin var därmed de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital. Bäst likviditet hade företagstjänster, sjötransport och tillverkningsindustrin, medan hotell- och restaurangbranschen hade den sämsta likviditeten.

Klicka här för att komma till våra databaser.

Hela publikationen finns nedan.

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax