Bokslutsstatistik för företag 2018-2019

De åländska företagen återhämtade 2019 delar av 2018 års resultatförsvagning

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen ökade med 0,8 procent under år 2019, från 2 124 miljoner till 2 140 miljoner. Omsättningen fortsatte därmed att växa långsamt; omsättningstillväxten 2019 motsvarade ungefär inflationen. Rörelseresultatet ökade med 19 procent, från 88 miljoner euro till 105 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst ökade i sin tur med 14 procent mellan år 2018 och 2019, från 79 miljoner euro till 90 miljoner euro. Resultatförbättringarna innebär att en del av resultatförsämringen 2018 återhämtades.

Företagens omsättning och resultat år 2001–2019 (miljoner euro)

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Material och tjänster stod för hälften av kostnaderna

Företagens totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) var 2019 2 205 miljoner euro. Av dessa användes 95,3 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, 1 008 miljoner euro, och motsvarade 45,7 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till 443 miljoner euro (20,1 procent av rörelseintäkterna). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt 102 miljoner euro (4,6 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till 548 miljoner euro (24,8 procent). Rörelseresultatet uppgick såldes till ca 105 miljoner euro eller 4,7 procent av de totala rörelseintäkterna.

Företagens fördelning av rörelsekostnader och rörelseresultat år 2019

Bäst likviditet inom företagstjänster och industrin, sämst inom hotell- och restaurangbranschen

Bästa lönsamheten fanns inom branscherna företagstjänster och tillverkningsindustrin. Personalkostnadernas andel av omsättningen var klart högst i hotell- och restaurangbranschen samt branscherna företags- och personliga tjänster.

Bäst soliditet fanns inom branscherna företagstjänster, sjötransport, samt övrig transport, men soliditeten kan betecknas som god för samtliga branscher utom personliga tjänster och hotell- och restaurangbranschen. Sett över hela ekonomin var därmed de åländska bolagens kapitalstruktur stark med en hög andel eget kapital. Bäst likviditet hade företagstjänster och tillverkningsindustrin, medan hotell- och restaurangbranschen hade den sämsta likviditeten. 

Här kommer du vidare till våra databaser

Hela publikationen hittar du nedan som pdf. 

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax