Bokslutsstatistik för företag 2019-2020

Kraftig minskning av omsättning och lönsamhet år 2020

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen minskade med hela 21,8 procent från år 2019 till år 2020, från ca 2 140 miljoner till ca 1 672 miljoner. Samtidigt minskade räkenskapsperiodens resultat med så mycket som 109 procent, från en vinst på ca 90 miljoner euro till en förlust på drygt åtta miljoner euro. Även rörelseresultatet sjönk år 2020, med drygt 95 miljoner euro (-91 procent). De speciella omständigheterna år 2020 innebär att jämförelser med tidigare år är väldigt svåra att göra och jämförelseprocenter blir mycket stora.

Företagens omsättning och resultat år 2001–2020 (miljoner euro)

Kraftig nedgång i både omsättning och resultat år 2020

Material och tjänster stod för nästan hälften av kostnaderna

År 2020 hade företagen totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) på ca 1 769 miljoner euro. Av dessa intäkter användes 99,5 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, 861 miljoner euro, ca 48,7 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till 380 miljoner euro (nästan 21,5 procent). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt 112 miljoner euro (6,3 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till 406 miljoner euro (23,0 procent). Totalt uppgick rörelsekostnaderna till 1 760 miljoner euro, vilket ger ett rörelseresultat på ca nio miljoner euro (0,5 procent av rörelseintäkterna).

Företagens fördelning av rörelsekostnader och rörelseresultat år 2020

Material och tjänster stod för nästan hälften av kostnaderna

Bäst soliditet fanns inom branscherna partihandel, företagsjänster, sjötransport samt övriga transporter

Den enda branschen som har haft en växande omsättning år 2020 är företagstjänster, där omsättningen ökade med 5,2 procent. Bästa lönsamheten fanns inom branschen tillverkningsindustri, följt av företagstjänster. Branscherna sjötransporter samt personliga tjänster redovisade en förlust år 2020. Personalkostnadernas andel av omsättningen var klart högst i hotell- och restaurangbranschen samt branscherna företags- och personliga tjänster. Även inom sjötransporter var personalkostnadernas andel av omsättningen över 30 procent år 2020, jämfört med det mer normala omkring 20 procent.

Bäst soliditet fanns inom branscherna partihandel, företagstjänster, sjötransporter samt övriga transporter, men soliditeten kan betecknas som god för samtliga branscher utom personliga tjänster och hotell- och restaurangbranschen. Sett över hela ekonomin var därmed de åländska bolagens kapitalstruktur fortsättningsvis stark med en relativt hög andel eget kapital. Bäst likviditet hade personliga tjänster, partihandel samt företagstjänster medan detaljhandel, sjötransporter, övriga transporter samt byggverksamhet hade den sämsta likviditeten. 

Här kommer du vidare till våra databaser

Hela publikationen hittar du nedan som pdf.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax