Bokslutsstatistik för företag 2020–2021

Omsättning långt under det normala 2021, medan ett antal händelser av engångsnatur drev upp det sammanlagda resultatet

Den totala omsättningen för de företag som ingår i undersökningen ökade med 9,7 procent från år 2020 till år 2021, från 1 672 miljoner till 1 834 miljoner. Ökningen beror på att de negativa effekterna av pandemin minskade markant. Omsättningen låg dock fortsättningsvis klart under förpandemisk nivå på grund av i första hand sjötransportbranschen. Det sammanlagda rörelseresultatet var 114 miljoner euro (9 miljoner euro 2020), och påverkades positivt av offentliga stöd och försäljning av tillgångar inom framför allt sjötransportbranschen. Räkenskapsperiodens resultat steg från -8 miljoner 2020 till 194 miljoner euro 2021. Resultatet är högt jämfört med tidigare år, men påverkas starkt positivt av bokslutsdispositioner inom sjötransportbranschen samt finansiella intäkter inom tillverkningsindustrin.

Företagens omsättning och resultat 2003–2021 (miljoner euro)
Företagens omsättning och resultat 2003-2021 (miljoner euro)

Material och tjänster stod för nästan hälften av kostnaderna

Företagens totala rörelseintäkter (inklusive förändring i produktlager och tillverkning för eget bruk) var 2021 1 955 miljoner euro. Av dessa användes hela 94,2 procent för att täcka rörelsekostnader av olika slag. Material och tjänster var den största kostnadsposten, 919 miljoner euro, och motsvarade 47,0 procent av rörelseintäkterna. Personalkostnader uppgick till 380 miljoner euro (19,4 procent av rörelseintäkterna). Av- och nedskrivningar motsvarade sammanlagt 121 miljoner euro (6,2 procent). Övriga rörelsekostnader uppgick till 421 miljoner euro (21,6 procent). Rörelseresultatet uppgick således till knappt 114 miljoner euro eller 5,8 procent av de totala rörelseintäkterna.

Företagens fördelning av rörelsekostnader och rörelseresultat år 2021
Företagens fördelning av rörelsekostnader och rörelseresultat år 2021

Förbättrad lönsamhet inom till exempel byggbranschen, detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen

Bäst lönsamhetsnyckeltal fanns inom branscherna tillverkningsindustrin, företagstjänster och personliga tjänster. För flera branscher, till exempel byggbranschen, detaljhandeln och hotell och restaurangbranschen, var lönsamheten bättre 2021 än de var åren närmast före pandemin. Sjötransportbranschen redovisar ett negativt rörelseresultat, vilket i förlängningen leder till negativa lönsamhetsnyckeltal.

Bäst soliditet fanns inom branscherna företagstjänster, partihandel samt övriga transportbranschen (icke-sjötransport), men soliditeten kan betecknas som god för samtliga branscher utom hotell- och restaurangbranschen. Sett över hela ekonomin var därmed de åländska bolagens kapitalstruktur fortsättningsvis stark med en relativt hög andel eget kapital. Bäst likviditet hade personliga tjänster, företagstjänster, partihandel samt tillverkningsindustrin medan detaljhandel, övriga transporter (icke-sjötransport) samt byggverksamhet hade den sämsta likviditeten.

Här kommer du vidare till våra databaser

Hela statistikmeddelandet hittar du nedan som pdf.

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax