Byggandet 2007

Det största bostadsbyggandet sedan 1990
Det färdigställdes 262 bostäder på Åland 2007. Av dessa byggdes 121 i Mariehamn, 135 på landsbygden och 6 i skärgården. Hälften av de nya bostäderna fanns i småhus, 10 procent i radhus och något under 40 procent i flervåningshus. I staden dominerade flervåningshusen fjolårets bostadsproduktion, medan småhus var det vanligaste på landsbygden och i skärgården.

Den nybyggda lägenhetsytan var nästan 26 000 m², vilket innebär 99 m² per bostad i genomsnitt. De nya bostäderna på landsbygden var i medeltal dubbelt större än de som byggdes i Mariehamn, 130 respektive 64 m². Mätt som lägenhetsyta var bostadsproduktionen i Jomala något större än i Mariehamn trots att antalet nya bostäder var bara hälften av stadens.

Privatpersoner och olika former av bolag stod för nästan hälften av bostadsproduktionen vardera. Bara några procent av bostäderna byggdes i offentlig regi.

Antalet färdigställda bostäder under året var det största sedan 1990. I mitten av 1990-talet sjönk bostadsproduktionen ner mot 50 bostäder per år, men steg sedan under 2000-talet till 150–200 årligen.

Hälften av byggandet var annat än bostadsbyggnader
Antalet ny- och tillbyggnader totalt var 468 stycken. Av dessa var 180 bostadsbyggnader, 75 fritidshus och 213 andra typer av byggnader, bl.a. 55 affärs- och kontorsbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg nästan hälften i skärgården, men sommarstugebyggande förekom i alla kommuner utom Mariehamn.

Om man ser till volymen utgjorde fritidshusen endast 10 000 m3 av den totala nytillkomna byggnadsvolymen på drygt 230 000 m3, medan bostadsbyggnaderna och övriga byggnader vardera stod för drygt 110 000 m3.

Nästan 40 procent av volymen i de nya och förstorade byggnader som hade en fast uppvärmningsanordning värmdes med fjärrvärme, medan jordvärme och el stod för knappt 25 procent vardera. Dessa uppgifter omfattar inte bara nya värmeanläggningar utan också befintliga anläggningar i tillbyggda byggnader.

Hela meddelandet kan du läsa här.