Byggandet 2009

Fler nya bostäder men minskat byggande totalt

Det färdigställdes 229 nya bostäder på Åland 2009, en ökning med 12 procent från 2008. Lägenhetsytan var dock bara tre procent större, eftersom det producerades mera små bostäder 2009. Drygt 40 procent av bostäderna var ettor eller tvåor och knappt 30 procent treor och fyror. Drygt 25 procent av nyproduktionen omfattade fem eller flera rum förutom köket.

Mera bostäder i flervåningshus

Lägenheterna i flervånings- och radhus ökade jämfört med 2008, medan något färre bostäder färdigställdes i småhus. De fyra nya flervåningshusen som dominerade produktionen i Mariehamn gjorde att antalet nybyggda bostäder i staden var betydligt större än 2008. På landsbygden och i skärgården avtog bostadsbyggandet något. I skärgården var majoriteten av de nya bostäderna radhuslägenheter, medan småhusen övervägde på landsbygden.

Om man ser på bostadsbyggandet i ett längre perspektiv kan man notera att det har byggts nästan 5 500 bostäder på Åland under de senaste 30 åren. Produktionen sjönk kraftigt under lågkonjunkturen på 1990-talet, men de senaste åren har bostadsbyggandet åter kommit upp i nivå med 1980-talets genomsnitt. År 2009 var antalet nya bostäder det näst högsta på 18 år.

Tio procent mindre volym

Antalet ny- och tillbyggnader totalt var 396 stycken under 2009. Av dessa var 145 bostadsbyggnader, 71 fritidshus och 180 andra typer av byggnader, bl.a. 34 affärs- och kontorsbyggnader. Av de nya eller förstorade fritidshusen låg en tredjedel i skärgården. Flest byggdes i Föglö och Hammarland.

Den totala nytillkomna byggnadsvolymen var drygt 240 000 m3, varav bostadsbyggnader stod för 97 000 m3. Jämfört med 2008 minskade volymen av de färdigställda byggnaderna med 10 procent. Det var främst industri- och lagerbyggnader samt offentliga byggnader som minskade, medan produktionen av affärs- och kontorsbyggnader samt lantbruksbyggnader ökade.

Lantbrukare och fastighetsbolag byggde mera

Sett till ägare var det lantbrukare och fastighetsaktiebolag som ökade sitt byggande, medan andra privatpersoner byggde lika mycket och övriga företag färdigställde mindre volymer 2009. Också när det gäller bostäder var det fastighetsbolagen som höjde produktionen, samtidigt som andra aktörer byggde mindre än 2008.

Nästan hälften av volymen i de nya och förstorade byggnader som har en fast uppvärmningsanordning värms med fjärrvärme, medan jordvärme står för knappt en fjärdedel.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Information om byggstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 30.11.2010