De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2007

Drygt 900 kurser inom utbildning som inte leder till examen
Under år 2007 höll de åländska läroinrättningarna 911 kurser inom ramen för utbildning som inte leder till examen. Statistiken omfattar de åländska yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut. Tabellen Utbildning som inte leder till examen 2007 efter kurstyp och läroinrättning visar vilka typer av kurser som anordnats av de olika läroinrättningarna. Medborgarinstitutet stod för 472 kurser, varav ett femtiotal var korta utbildningar på under sex timmar. Merparten av Medborgarinstitutets kurser, 351 stycken, hörde till fritt bildningsarbete, men institutet höll också kurser beställda av arbetsgivare, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och utbildning för barn och unga. Nästan en tredjedel av kurserna, 279 stycken, ingick i Musikinstitutets verksamhet, där många av kurserna innebär individuell undervisning av enbart en deltagare. Utbildningen där riktade sig till barn och unga. Öppna högskolan stod för 113 kurser som inte leder till examen. Över hälften av dessa utgjordes av öppen universitetsutbildning.

Folkhögskolans utbildningsprogram är inte examensinriktade och ingår sålunda i denna statistik. Statistikuppgifter om de studerande vid Folkhögskolans utbildningsprogram presenteras också i ÅSUBs årliga statistikmeddelanden över den åländska utbildningen efter grundskolan. Under 2007 hölls tolv kurser på Folkhögskolan, alla inom ramen för fritt bildningsarbete. Av de yrkesinriktade läroinrättningarna på gymnasialstadiet tillhandahöll Ålands vårdinstitut tolv, Ålands naturbruksskola elva, Ålands handelsläroverk tio och Ålands sjömansskola två kurser som inte leder till examen. Handelsläroverkets kurser hade beställts av arbetsgivare, medan de övriga skolornas kurser till största delen hörde till kategorin Övriga utbildningar.

Drygt 5.500 deltagare vid Medborgarinstitutets kurser
Utbildningen som inte leder till examen hade totalt 8.112 deltagare under 2007. Av dessa var drygt 70 procent kvinnor. Medborgarinstitutets kurser drog över 5.500 deltagare och Öppna högskolan drygt 1.500 stycken. Folkhögskolans kurser hade 129 deltagare. De yrkesinriktade läroinrättningarnas kurser hade 251 deltagare på Vårdinstitutet, 89 på Naturbruksskolan, 69 på Handelsläroverket och 13 på Sjömansskolan. Könsfördelningen var jämnast på Öppna högskolan och Folkhögskolan, där ungefär 60 procent av kursdeltagarna var kvinnor. Vid Medborgarinstitutet var nästan tre fjärdedelar kvinnor. Störst var kvinnomajoriteten vid Vårdinstitutet, 96 procent, och Handelsläroverket, där alla deltagare var kvinnor. Naturbruksskolan hade över 60 procent manliga deltagare och vid Sjömansskolan var alla män. Uppgifter om deltagarantal i de olika läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen redovisas i tabellen Deltagare i utbildning som inte leder till examen 2007 efter kurstyp, kön och läroinrättning.

Över hälften av alla kursdeltagare fanns inom fritt bildningsarbete och en tiondel deltog i den öppna universitetsundervisningen. När man ser på könsfördelningen i de olika kurstyperna visar det sig att det var 70–80 procent kvinnor i alla enskilda kurskategorier utom inom Övriga utbildningar, där det var lika många manliga som kvinnliga deltagare.

Sammanlagt nästan 23.000 undervisningstimmar
Antalet undervisningstimmar inom utbildningen som inte leder till examen 2007 var totalt 22.929 stycken. Dessa uppgifter inkluderar dock inte utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga. Hur undervisningstimmarna fördelade sig på utbildningsområde och läroinrättning visar tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2007 efter utbildningsområde och läroinrättning. Medborgarinstitutet stod för över 13.000 av timmarna. Eftersom Folkhögskolans ettåriga utbildningar ingår i denna statistik hade skolan ett stort antal undervisningstimmar, 6.520, i förhållande till antalet kurser. Öppna högskolans undervisning uppgick till över 2.000 timmar. Nästan hälften, eller 47 procent, av all undervisning skedde inom det kulturella utbildningsområdet följt av det humanistiska och pedagogiska området som stod för 27 procent och social-, hälso- och idrottsområdet som stod för 12 procent av undervisningstimmarna. Inom Medborgarinstitutet var tyngdpunkten av undervisningsmängden på just dessa tre utbildningsområden, medan Öppna högskolan höll flest timmar inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik och kommunikation samt inom samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och administration. Folkhögskolans undervisningstimmar var övervägande inom kultur, men också till viss del inom social-, hälso- och idrottsområdet.

Arbetskraftspolitisk utbildning i svenska stod för 15 procent av undervisningstimmarna
Fördelar man undervisningstimmarna på kurstyp dominerade fritt bildningsarbete med nästan 15.500 undervisningstimmar. Det visar sig också att den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen omfattade så mycket som 3.616 timmar, vilket utgjorde över 15 procent av den totala undervisningstiden. Här ingick till allra största del undervisningstimmar i svenska samt ett fåtal timmar i informationsteknik. Kategorin Övriga utbildningar stod för 10 procent av alla undervisningstimmar, öppen universitetsundervisning för 5 procent och kurser beställda av arbetsgivare för 2 procent.

Undervisningstimmarnas fördelning på kurstyp och utbildningsområde visar att nästan hälften av tiden, 47 procent, gick till fritt bildningsarbete inom kultur. Drygt hälften av denna kategori bestod av Folkhögskolans undervisning. Därnäst kom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen inom det humanistiska och pedagogiska området, vilken stod för över 15 procent, eller drygt 3.500 timmar, av undervisningen, följt av fritt bildningsarbete inom social-, hälso- och idrottsområdet (10 procent) och inom det humanistiska och pedagogiska området (8 procent). Mer information om undervisningstimmarnas fördelning på utbildningsområde och kurstyp finns i tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2007 efter utbildningsområde och kurstyp.

En beskrivning av statistiken finner du nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax