De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2008

Nästan tusen kurser inom utbildning som inte leder till examen
Under år 2008 höll de åländska läroinrättningarna 953 kurser inom ramen för utbildning som inte leder till examen. Statistiken omfattar de åländska yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut. Tabellen Antal kurser i utbildning som inte leder till examen 2008 efter kurstyp och läroinrättning visar vilka typer av kurser som anordnats av de olika läroinrättningarna. Medborgarinstitutet stod för över hälften av kurserna, eller 490 stycken, varav ett femtiotal var korta utbildningar på under sex timmar. Merparten av Medborgarinstitutets kurser, 368 stycken, hörde till fritt bildningsarbete, men institutet höll också kurser beställda av arbetsgivare, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och utbildning för barn och unga. Nästan en tredjedel av kurserna, 286 stycken, ingick i Musikinstitutets verksamhet, där många av kurserna innebär individuell undervisning av enbart en deltagare. Utbildningen där riktade sig till barn och unga. Öppna högskolan stod för 132 kurser som inte leder till examen. En dryg tredjedel av dessa utgjordes av öppen universitetsutbildning.
 
Folkhögskolans utbildningsprogram är inte examensinriktade och ingår sålunda i denna statistik. Statistikuppgifter om de studerande vid Folkhögskolans utbildningsprogram presenteras också i ÅSUBs årliga statistikmeddelanden över den åländska utbildningen efter grundskolan. Under 2008 hölls 16 kurser på Folkhögskolan, alla utom en inom ramen för fritt bildningsarbete. Av de yrkesinriktade läroinrättningarna på gymnasialstadiet tillhandahöll Ålands vårdinstitut 15, Ålands naturbruksskola 9, Ålands yrkesskola 3 och Ålands sjömansskola 2 kurser som inte leder till examen. Yrkesskolans kurser hade beställts av arbetsgivare, medan de övriga skolornas kurser till största delen hörde till kategorin Övriga utbildningar.

Drygt 5 500 deltagare vid Medborgarinstitutets kurser
Utbildningen som inte leder till examen hade totalt 8 251 deltagare under 2008. Av dessa var 70 procent kvinnor. Medborgarinstitutets kurser drog över 5 500 deltagare och Öppna högskolan nästan 1 700 stycken följt av Musikinstitutet med 492 deltagare. Vid Folkhögskolans kurser deltog 151 personer. De yrkesinriktade läroinrättningarnas kurser hade 185 deltagare på Vårdinstitutet, 116 på Naturbruksskolan, 51 på Yrkesskolan och 2 på Sjömansskolan. Könsfördelningen var jämnast på Öppna högskolan och Folkhögskolan, där 54 respektive 63 procent av kursdeltagarna var kvinnor. Vid Musikinstitutet och Medborgarinstitutet var ungefär 75 procent kvinnor. Störst var kvinnomajoriteten vid Vårdinstitutet, 98 procent, medan Naturbruksskolan hade 80 procent manliga deltagare och vid Sjömansskolan och Yrkesskolan var alla män. Uppgifter om deltagarantal i de olika läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen redovisas i tabellen Deltagare i utbildning som inte leder till examen 2008 efter kurstyp, kön och läroinrättning.

Drygt 53 procent av alla kursdeltagare fanns inom fritt bildningsarbete och runt 7 procent deltog i den öppna universitetsundervisningen respektive utbildning som beställts av arbetsgivare. När man ser på de olika kurstyperna var könsfördelningen jämn inom arbetskraftspolitisk utbildning och övrig utbildning, medan de övriga kurskategorierna hade en majoritet av kvinnliga deltagare.

Två femtedelar av undervisningen hölls inom det kulturella utbildningsområdet
Antalet undervisningstimmar inom utbildningen som inte leder till examen 2008 var totalt 25 753 stycken. Dessa uppgifter inkluderar dock inte utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga. Hur undervisningstimmarna fördelade sig på utbildningsområde och läroinrättning visar tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2008 efter utbildningsområde och läroinrättning. Medborgarinstitutet stod för nästan 15 000 av timmarna. Eftersom Folkhögskolans ettåriga utbildningar ingår i denna statistik hade skolan ett stort antal undervisningstimmar, 6 399, i förhållande till antalet kurser. Öppna högskolans undervisning uppgick till över 3 000 timmar. Två femtedelar av all undervisning skedde inom det kulturella utbildningsområdet följt av det humanistiska och pedagogiska området som stod för en tredjedel och social-, hälso- och idrottsområdet som stod för en dryg tiondel av undervisningstimmarna. Inom Medborgarinstitutet var tyngdpunkten av undervisningsmängden på just dessa tre utbildningsområden. Öppna högskolan höll flest timmar inom social-, hälso- och idrottsområdet samt det humanistiska och pedagogiska området, medan Folkhögskolans undervisningstimmar var övervägande inom kultur.

Arbetskraftspolitisk utbildning i svenska stod för 15 procent av undervisningstimmarna
Fördelar man undervisningstimmarna på kurstyp dominerade fritt bildningsarbete med drygt 15 700, eller drygt 61 procent, av undervisningstimmarna. Det visar sig också att den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen omfattade så mycket som 3.853 timmar, vilket utgjorde över 15 procent av den totala undervisningstiden. Här ingick till allra största del undervisningstimmar i svenska. Kategorin Övriga utbildningar stod för 17 procent av alla undervisningstimmar och öppen universitetsundervisning samt kurser beställda av arbetsgivare för 4 procent vardera.

Undervisningstimmarnas fördelning på kurstyp och utbildningsområde visar att två femtedelar av tiden gick till fritt bildningsarbete inom kultur. Nästan hälften av denna kategori bestod av Folkhögskolans undervisning. Därnäst kom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen inom det humanistiska och pedagogiska området, vilken stod för över 15 procent, eller drygt 3.800 timmar, av undervisningen, följt av fritt bildningsarbete inom det humanistiska och pedagogiska området samt inom social-, hälso- och idrottsområdet, vilka vardera stod för ungefär 9 procent av undervisningstimmarna. Mer information om undervisningstimmarnas fördelning på utbildningsområde och kurstyp finns i tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2008 efter utbildningsområde och kurstyp.

Utbildningen som inte leder till examen ökade jämfört med 2007
Både antalet kurser och undervisningstimmar likväl som deltagare i utbildning som inte leder till examen ökade från 2007 till 2008. Det totala antalet undervisningstimmar, inklusive utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga, ökade från 33 680 till 36 820 och det hölls 42 kurser mer 2008 än 2007. Framför allt var det antalet kurser som beställts av arbetsgivare och övriga utbildningar som ökade. Inom dessa kurstyper närapå fördubblades antalet undervisningstimmar och antalet deltagare steg med ett hundratal i båda kurskategorier. Den öppna universitetsundervisningen minskade jämfört med 2007 när det gäller såväl antal kurser och undervisningstimmar som deltagare. Ändå ökade Öppna högskolans sammanlagda utbildning som inte leder till examen eftersom deras kurser som beställts av arbetsgivare respektive övriga utbildningar var fler 2008 än 2007. Totalt sett ökade Öppna högskolans undervisning med drygt 1 200 timmar och deltagarantalet med ungefär 120 personer. Utvecklingen av utbildningen som inte leder till examen från 2007 till 2008 visar tabellen Kurser, undervisningstimmar och deltagare inom utbildning som inte leder till examen 2007–2008 efter kurstyp och läroinrättning.

Beskrivning av statistiken