De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2009

Drygt tusen kurser inom utbildning som inte leder till examen

Under år 2009 höll de åländska läroinrättningarna 1 005 kurser inom ramen för utbildning som inte leder till examen. Statistiken omfattar de åländska yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut. Tabellen Antal kurser i utbildning som inte leder till examen 2009 efter kurstyp och läroinrättning visar vilka typer av kurser som anordnats av de olika läroinrättningarna. Medborgarinstitutet stod för över hälften av kurserna, eller 541 stycken, varav nästan 70 var korta utbildningar på under sex timmar. Merparten av Medborgarinstitutets kurser, 406 stycken, hörde till fritt bildningsarbete, men institutet höll också kurser beställda av arbetsgivare, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildning för barn och unga samt övriga utbildningar. En dryg fjärdedel av alla kurser, 287 stycken, ingick i Musikinstitutets verksamhet, där många av kurserna innebär individuell undervisning av enbart en deltagare. Utbildningen där riktade sig till barn och unga. Öppna högskolan stod för 152 kurser som inte leder till examen. En fjärdedel av dessa utgjordes av öppen universitetsutbildning.
 
Folkhögskolans utbildningsprogram är inte examensinriktade och ingår sålunda i denna statistik. Statistikuppgifter om de studerande vid Folkhögskolans utbildningsprogram presenteras också i ÅSUBs årliga statistikmeddelanden över den åländska utbildningen efter grundskolan. Under 2009 hölls 13 kurser på Folkhögskolan, alla inom ramen för fritt bildningsarbete. Av de yrkesinriktade läroinrättningarna på gymnasialstadiet tillhandahöll Ålands naturbruksskola sex, Ålands hotell- och restaurangskola tre, Ålands sjömansskola två och Ålands yrkesskola en kurs som inte leder till examen.

Över 9 000 deltagare varav två tredjedelar var kvinnor

Utbildningen som inte leder till examen hade totalt 9 401 deltagare under 2009. Av dessa var två tredjedelar kvinnor. Medborgarinstitutets kurser drog över 6 500 deltagare och Öppna högskolan nästan 2 000 stycken följt av Musikinstitutet med 600 deltagare. Vid Folkhögskolans kurser deltog 107 personer. De yrkesinriktade läroinrättningarnas kurser hade 93 deltagare på Naturbruksskolan, 63 på Hotell- och restaurangskolan, 20 på Yrkesskolan och 18 på Sjömansskolan. Dessa uppgifter redovisas i tabellen Deltagare i utbildning som inte leder till examen 2009 efter kurstyp, kön och läroinrättning. Könsfördelningen var jämnast på Öppna högskolan, där 54 procent av kursdeltagarna var kvinnor. Störst var kvinnodominansen vid Hotell- och restaurangskolan samt Medborgarinstitutet där ungefär tre fjärdedelar var kvinnor. Naturbruksskolan hade 67 procent manliga deltagare och vid Sjömansskolan och Yrkesskolan var alla män.

Över 5 000, eller 55 procent av alla kursdeltagare, fanns inom fritt bildningsarbete och runt 12 procent deltog i utbildning på mindre än 6 timmar. Könsfördelningen var jämn inom kurser som beställts av arbetsgivare. De övriga kurskategorierna hade en majoritet av kvinnliga deltagare, med undantag för yrkesinriktad tilläggsutbildning och övriga utbildningar där majoriteten av deltagarna var män. Nedanstående diagram visar deltagarmängd och könsfördelning för de olika kurstyperna.

 

Tyngdpunkt på utbildning inom det kulturella samt det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Antalet undervisningstimmar inom utbildningen som inte leder till examen 2009 var totalt 26 515 stycken. Dessa uppgifter inkluderar dock inte utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga. Hur undervisningstimmarna fördelade sig på utbildningsområde och läroinrättning visar tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2009 efter utbildningsområde och läroinrättning. Medborgarinstitutet stod för över 16 000 av timmarna. Eftersom Folkhögskolans ettåriga utbildningar ingår i denna statistik hade skolan ett stort antal undervisningstimmar, 6 278, i förhållande till antalet kurser. Öppna högskolans undervisning uppgick till över 3 200 timmar. Det humanistiska och pedagogiska området samt det kulturella utbildningsområdet stod vardera för en dryg tredjedel av undervisningstimmarna. Inom Medborgarinstitutet var tyngdpunkten av undervisningsmängden på just dessa två utbildningsområden. Öppna högskolan höll flest timmar inom det humanistiska och pedagogiska området, medan Folkhögskolans undervisningstimmar var övervägande inom kultur. Nedanstående diagram visar hur undervisningstimmarna fördelade sig på de olika utbildningsområdena.

 Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Fritt bildningsarbete stod för över 60 procent av undervisningen

Fördelar man undervisningstimmarna på kurstyp dominerade fritt bildningsarbete med drygt 16 300, eller knappt 62 procent, av undervisningstimmarna. Det visar sig också att den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen omfattade så mycket som 5 633 timmar, vilket utgjorde över en femtedel av den totala undervisningstiden. Här ingick till allra största delen undervisningstimmar i svenska. Kategorin övriga utbildningar stod för åtta procent av alla undervisningstimmar och öppen universitetsundervisning samt kurser beställda av arbetsgivare för tre procent vardera. Mer information finns i tabellen Undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2009 efter utbildningsområde och kurstyp. Undervisningstimmarnas fördelning på kurstyp och utbildningsområde visar att en dryg tredjedel av tiden gick till fritt bildningsarbete inom kultur. Därnäst kom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen inom det humanistiska och pedagogiska området, följt av fritt bildningsarbete inom det humanistiska och pedagogiska området samt inom social-, hälso- och idrottsområdet, vilka vardera stod för ungefär en tiondel av undervisningstimmarna.

Stor ökning av undervisningstimmar inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Totalt sett ökade såväl antalet kurser som undervisningstimmar och även antalet deltagare i utbildningen som inte leder till examen från 2008 till 2009. Det totala antalet undervisningstimmar, inklusive utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga, ökade från 36 820 till 37 884 och det hölls 52 kurser mer 2009 än 2008. Deltagarantalet ökade med 1 150 personer. Framför allt var det antalet kurser och deltagare inom fritt bildningsarbete som ökade. När det gäller antalet undervisningstimmar skedde den största ökningen inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen, från 3 853 till 5 633 timmar. Utvecklingen av utbildningen som inte leder till examen från 2007 till 2009 visar tabellen Kurser, undervisningstimmar och deltagare inom utbildning som inte leder till examen 2007–2009 efter kurstyp och läroinrättning. När man ser på den öppna universitetsundervisningen bör man beakta att det i siffrorna för 2007 och 2008 också ingår utbildning på mindre än sex timmar i denna kategori. Totalt sett ökade Öppna högskolans undervisning både i antal kurser och antal deltagare, medan undervisningstimmarna minskade något från 2008 till 2009.

Beskrivning av statistiken

Publicerad 4 maj 2010

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist@asub.ax eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax