De åländska läroinrättningarnas utbildning som inte leder till examen 2010

Färre kurser men flera kursdeltagare i utbildning som inte leder till examen

De åländska läroinrättningarna höll 899 kurser inom ramen för utbildning som inte leder till examen 2010, vilket innebar en minskning med drygt 100 kurser jämfört med 2009. Deltagarantalet ökade dock med ungefär 200 personer och uppgick 2010 till drygt 9 600. Undervisningstimmarna var ungefär lika många båda åren, knappt 38 000. Statistiken omfattar de åländska yrkesläroinrättningarna på gymnasialstadiet, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Medborgarinstitutet arrangerade drygt hälften av kurserna

Medborgarinstitutet stod för över hälften av kurserna, 474 stycken, varav merparten hörde till fritt bildningsarbete. Institutet höll också kurser beställda av arbetsgivare, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, utbildning för barn och unga, utbildning på mindre än sex timmar samt övriga utbildningar. Nästan en tredjedel av alla kurser, 271 stycken, ingick i Musikinstitutets verksamhet, där många av kurserna innebär individuell undervisning av enbart en deltagare. Öppna högskolan stod för 120 kurser som inte leder till examen. En fjärdedel av dessa utgjordes av öppen universitetsutbildning och en femtedel av kurser beställda av arbetsgivare. Också Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola höll kurser som beställts av arbetsgivare.

Folkhögskolans utbildningsprogram är inte examensinriktade och ingår därför i denna statistik. Under 2010 hölls 13 kurser på Folkhögskolan, alla inom ramen för fritt bildningsarbete. Ålands naturbruksskola arrangerade också under läsåren 2009-2010 och 2010-2011 ett ettårigt utbildningsprogram som inte leder till examen, nämligen Yrkesstart. Ålands hotell- och restaurangskola höll under 2010 två kurser som inte leder till examen. Dessa uppgifter kan studeras närmare i tabellen Antal kurser efter kurstyp och läroinrättning.

Drygt tre fjärdedelar av kursdeltagarna var kvinnor

Av de drygt 9 600 kursdeltagarna var över tre fjärdedelar kvinnor. Jämfört med 2009 har kvinnornas antal ökat med över 1 100 personer, medan männens minskat med nästan 900. Medborgarinstitutets kurser hade drygt 6 100 deltagare och 85 procent av dem var kvinnor. Öppna högskolan drog över 2 300 personer följt av Musikinstitutet med drygt 700 stycken. Vid Folkhögskolans kurser deltog 103 personer. De yrkesinriktade läroinrättningarnas kurser hade ungefär 140 deltagare på Hotell- och restaurangskolan och Vårdinstitutet, medan de övriga drog runt 30 personer vardera. Könsfördelningen var jämnast på Öppna högskolan, där 62 procent av kursdeltagarna var kvinnor. Dessa uppgifter redovisas i tabellen Deltagare efter kurstyp, kön och läroinrättning.

Över hälften av alla deltagare, 53 procent, gick kurser inom fritt bildningsarbete. Över tusen personer deltog också i utbildning på mindre än sex timmar. Hur kvinnliga och manliga deltagare fördelade sig på de olika kurstyperna visar nedanstående diagram. Inom fritt bildningsarbete och öppen universitetsutbildning stod kvinnorna för över 80 procent av deltagarna, medan männen hade en stor majoritet inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Också den öppna yrkeshögskoleutbildningen och övriga utbildningar drog flera män än kvinnor, medan de övriga kurskategorierna hade en majoritet av kvinnliga deltagare.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Hälften av Öppna högskolans undervisning hörde till det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Antalet undervisningstimmar inom utbildningen som inte leder till examen 2010 var totalt 27 608 stycken, d.v.s. drygt 1 000 fler än 2009. Dessa uppgifter inkluderar dock inte utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga. Hur undervisningstimmarna fördelade sig på utbildningsområde och läroinrättning visar tabellen Undervisningstimmar efter utbildningsområde och läroinrättning. Medborgarinstitutet stod för över hälften av timmarna. Eftersom Folkhögskolans och Naturbruksskolans ettåriga utbildningar ingår i denna statistik hade läroinrättningarna ett stort antal undervisningstimmar i förhållande till antalet kurser. Över en tredjedel av undervisningen hölls inom det humanistiska och pedagogiska området respektive det kulturella utbildningsområdet. Inom Medborgarinstitutet var tyngdpunkten av undervisningsmängden på just dessa två utbildningsområden. Öppna högskolan höll flest timmar inom det humanistiska och pedagogiska området, medan Folkhögskolans undervisningstimmar var övervägande inom kultur. Nedanstående diagram visar hur undervisningstimmarna fördelade sig på de olika utbildningsområdena.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.
Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Nästan 5 000 undervisningstimmar i svenska inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen

Fördelar man undervisningstimmarna på kurstyp dominerade fritt bildningsarbete med tre femtedelar av undervisningstimmarna följt av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, vilken utgjorde en knapp femtedel av den totala undervisningstiden. Nästan 10 000 av de 16 000 undervisningstimmarna inom fritt bildningsarbete hölls inom det kulturella utbildningsområdet, medan hela den arbetskraftpolitiska vuxenutbildningen på nästan 5 000 timmar bestod av undervisning i svenska och därmed hör till det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet. Mer information finns i tabellen Undervisningstimmar efter utbildningsområde och kurstyp.

Kurser som beställdes av arbetsgivare ökade i antal, undervisningstimmar och deltagare

Det var framför allt vid Musikinstitutet, Medborgarinstitutet och Öppna högskolan som antalet kurser minskade från år 2009 till 2010. Vid dessa läroinrättningar hade kursantalet ökat varje år sedan 2007, men var nu tillbaka på samma nivå som för fyra år sedan. Både Öppna högskolan och Musikinstitutet hade ändå betydligt fler kursdeltagare 2010 än under de föregående tre åren. Medborgarinstitutets deltagarantal sjönk med 400 personer jämfört med 2009, men var ändå högre än 2007 och 2008. Tabellen Kurser, undervisningstimmar och deltagare efter kurstyp och läroinrättning visar utvecklingen av utbildningen som inte leder till examen från 2007 till 2010. Av kurstyperna ökade kurser som beställts av arbetsgivare och öppen yrkeshögskoleundervisning i fråga om såväl kursantal och deltagare som undervisningstimmar. Inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen, fritt bildningsarbete, utbildning för barn och unga samt utbildning på mindre än sex timmar ökade antalet deltagare jämfört med 2009 samtidigt som antalet kurser och undervisningstimmar sjönk.

Beskrivning av statistiken

 Publicerad den 13 april 2011

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[a]asub.ax eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax