De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2015

Drygt 10 700 deltagare i utbildning som inte leder till examen 2015

Under 2015 var deltagarna i utbildning som inte leder till examen 10 700 personer vilket var drygt 800 färre än 2014. Antalet kurser minskade med 40, från ca 1 120 år 2014 till 1 080 år 2015. Också antalet undervisningstimmar blev färre och uppgick 2015 till knappt 40 000 timmar. Utbildningen som omfattas av denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Hälften av deltagarna gick på kurs inom fritt bildningsarbete

Nästan hälften av deltagarna i utbildning som inte leder till examen gick på kurs inom fritt bildningsarbete på Medborgarinstitutet. Utbildning på mindre än sex timmar var den kurstyp som hade nästflest deltagare, drygt 2 000 personer, och över 1 600 av dem hade gått utbildningen på Öppna högskolan. Också Musikinstitutets utbildning för barn och unga hade mer än 1 000 deltagare. Diagrammet nedan visar deltagarantalet för de olika kurstyperna fördelat på kön.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Kvinnomajoriteten bland deltagarna ökade

Det var framför allt männens deltagarantal som sjönk jämfört med 2014. Männen blev 800 färre medan de kvinnliga deltagarna minskade med 50. Detta innebär att kvinnornas andel av deltagarna i utbildning som inte leder till examen ökade från 68 till 73 procent. Nedanstående diagram visar att kvinnorna dominerade stort i Medborgarinstitutet och var också i majoritet i Musikinstitutet, Folkhögskolan och Öppna högskolan. Inom Yrkesgymnasiets utbildning som inte leder till examen var dock över tre fjärdedelar av deltagarna män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Färre kurser inom fritt bildningsarbete och öppen universitetsutbildning

Flest kurser inom utbildning som inte leder till examen 2015 hade Musikinstitutet med drygt 500 stycken inom utbildning för barn och unga. Medborgarinstitutet höll drygt 300 kurser inom fritt bildningsarbete, vilket var en minskning med 20 från 2014. Öppna högskolans 24 kurser inom öppen universitetsutbildning var tolv färre än 2014 och Yrkesgymnasiets kurser inom övrig utbildning minskade med hälften jämfört med året före. Också kurser som beställts av arbetsgivare blev några färre. Endast kurstyperna utbildning på mindre än sex timmar och arbetskraftspolitisk vuxenutbildning ökade med mera än en kurs.

Nästan 6 000 undervisningstimmar hölls inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

När det gäller antalet undervisningstimmar var fritt bildningsarbete störst med 13 700 timmar. Folkhögskolan stod för 5 000 av dessa timmar och Medborgarinstitutet för resten. Kurstypen övriga utbildningar hade över 8 000 undervisningstimmar och de flesta hölls på Yrkesgymnasiet. Det var främst Medborgarinstitutet som stod för den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen, över 5 000 undervisningstimmar, men också Yrkesgymnasiet höll denna typ av kurser till en omfattning av drygt 600 timmar.

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Om man bortser från utbildning på mindre än sex timmar samt utbildning för barn och unga var antalet undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen störst inom området humanistisk och pedagogisk utbildning med över 9 000 timmar. Över hälften av dessa stod svenskaundervisningen inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning för. Utbildningsområdet kultur hade över 8 000 undervisningstimmar och nästan alla hölls inom ramen för fritt bildningsarbete. Nedanstående diagram visar antalet undervisningstimmar efter utbildningsområde. Jämfört med 2014 hade undervisningstimmarna minskat med nästan 1 000 inom teknik och kommunikation, medan de hade ökat med runt 500 timmar inom såväl allmän utbildning som turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Statistikuppgifter om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen finns i en exceltabell på ÅSUBs hemsida.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax