De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2016

Närmare 1 200 kurser i utbildning som inte leder till examen

Antalet kurser i utbildning som inte leder till examen uppgick under 2016 till knappt 1 200 stycken och undervisningen omfattade 40 800 timmar. Nästan 10 800 personer deltog i kurserna. Jämfört med 2015 hade kurserna ökat med 100, undervisningstimmarna med 900 och deltagarna med 35. Utbildningen som omfattas av denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Det var Medborgarinstitutet och Musikinstitutet som höll flest kurser inom utbildning som inte leder till examen och sammanlagt stod de för 82 procent av de redovisade kurserna och 67 procent av undervisningstimmarna. När det gäller antalet deltagare hade Medborgarinstitutet flest, 5 800 stycken, vilket var mer än dubbelt så många som Öppna högskolan som hade nästflest eller 2 800 deltagare.

Nästan tre fjärdedelar av deltagarna var kvinnor

Knappt hälften av deltagarna i utbildning som inte leder till examen hade gått en kurs i kategorin fritt bildningsarbete som lockade över 5 000 deltagare. Inom denna kurstyp var kvinnomajoriteten stor med 84 procent. Utbildning på mindre än sex timmar, utbildning för barn och unga samt övriga utbildningar hade vardera runt 1 400 deltagare. Medan närmare tre fjärdedelar av deltagarna i övriga utbildningar var män rådde lika stor kvinnlig majoritet inom utbildning på mindre än sex timmar samt utbildning för barn och unga. Övriga kurstyper hade högst 500 deltagare och flera kvinnor än män. Jämnast könsfördelning var det inom arbetskraftspolitisk utbildning där 64 procent av de drygt 300 deltagarna var kvinnor. Totalt sett var närmare tre fjärdedelar av deltagarna i utbildning som inte leder till examen kvinnor.

Två femtedelar av undervisningstimmarna hölls inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Det största antalet undervisningstimmar hölls inom fritt bildningsarbete, närmare 14 000 timmar, medan arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och övriga utbildningar vardera stod för ungefär 7 000 undervisningstimmar. Om man bortser från utbildning på mindre än sex timmar samt utbildning för barn och unga hölls mest undervisning inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet, närmare 12 000 timmar. Knappt hälften av dessa stod svenskaundervisningen inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning för. Inom det kulturella utbildningsområdet uppgick undervisningen till 8 300 timmar, varav över 90 procent hörde till fritt bildningsarbete. Av den öppna universitetsundervisningen hölls tre fjärdedelar inom det humanistiska och pedagogiska området och av den öppna yrkeshögskoleundervisningen gick nästan hälften av timmarna till samhällsinriktade ämnen, företagsekonomi och administration.

Antal deltagare i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning har fördubblats sedan 2009

Statistik över utbildning som inte leder till examen har framställts för 10 år med början 2007. Såväl kurs- som deltagarantal och undervisningstimmar har ökat under perioden. År 2007 hölls drygt 900 kurser och 34 000 undervisningstimmar, jämfört med 1 200 kurser respektive 40 800 timmar under 2016. Antalet deltagare har under samma tid stigit från 8 100 till 10 800. Om man vill undersöka inom vilka kurstyper deltagarantalet ökat mest bör man jämföra med siffrorna för 2009 då Öppna högskolans kurser på mindre än sex timmar för åren 2007 och 2008 inte redovisas i kategorin utbildning under sex timmar utan har fördelats på övriga kurstyper. Jämfört med 2009 har deltagarantalet mer än fördubblats inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning. Övriga utbildningar och utbildning för barn och unga har ökat deltagarantalet med långt över 50 procent och öppen yrkeshögskoleundervisning har en tredjedel flera deltagare 2016 än 2009. Inom fritt bildningsarbete var deltagarantalet på samma nivå som 2009, trots att kurserna och undervisningstimmarna var betydligt färre.

Statistikuppgifter om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen finns i exceltabeller och en databas på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax