De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2017

Ökat antal kurser och deltagare men färre undervisningstimmar

Det hölls över 1 200 kurser inom utbildning som inte leder till examen 2017, vilket är det högsta antalet sedan denna statistik sammanställdes första gången 2007. Utbildningen omfattade färre undervisningstimmar än under de senaste åtta åren, knappt 37 000 stycken, medan antalet deltagare översteg 11 000 för andra gången sedan 2007. Utbildningen som omfattas av denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Medborgarinstitutet höll 12 985 undervisningstimmar inom utbildning som inte leder till examen 2017 och Musikinstitutet höll nästflest, 10 582 timmar

Medborgarinstitutet stod för över hälften av deltagarna och drygt en tredjedel av undervisningstimmarna inom utbildning som inte leder till examen. Mer än en fjärdedel av deltagarna gick kurser på Öppna högskolan, som stod för ungefär sju procent av undervisningstimmarna. Musikinstitutet höll en stor andel av undervisningstimmarna, närmare 30 procent, och hade 12 procent av deltagarna. Folkhögskolan och Yrkesgymnasiet stod vardera för runt 15 procent av undervisningstimmarna. Åtta procent av deltagarna gick kurser på Yrkesgymnasiet.

Medborgarinstitutet stod för över hälften av deltagarna i utbildning som inte leder till examen 2017 och hade också den största andelen undervisningstimmar, ca 40 procent. Musikinstitutet stod för ca 45 procent av kurserna.

Nästan hälften av deltagarna gick på kurs inom fritt bildningsarbete

Över 5 000 av de drygt 11 000 deltagarna inom utbildning som inte leder till examen gick på kurs inom fritt bildningsarbete och drygt fyra femtedelar av dem var kvinnor. Samma könsfördelning rådde bland deltagarna i öppen universitetsundervisning som hade ungefär 400 deltagare. Också inom utbildning för barn och unga samt utbildning på mindre än sex timmar var kvinnomajoriteten stor med över 70 procent kvinnor. Dessa kurstyper hade mellan 1 400 och 1 800 deltagare vardera. Inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning var könsfördelningen på samma nivå med nästan 74 procent kvinnor, men antalet deltagare var betydligt mindre, knappt 300 stycken. Av de olika kurstypskategorierna var det endast kurser som beställts av arbetsgivare och övriga utbildningar som hade en majoritet av män och de utgjorde nästan två tredjedelar av deltagarna i dessa kurser. Jämnast var könsfördelningen inom öppen yrkeshögskoleundervisning där 55 procent av deltagarna var kvinnor.

Flest deltagare går kurs inom fritt bildningsarbete, drygt 5000 personer, och över 4000 av dem är kvinnor.

Flest undervisningstimmar inom kultur respektive det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Också när man ser till undervisningstimmar är fritt bildningsarbete störst med drygt 15 000 timmar. Över hälften av dem hölls inom utbildningsområdet kultur som var det område där det hölls flest undervisningstimmar, nästan 8 000 stycken. Nästan lika många timmar hölls inom det humanistiska och pedagogiska området, vilket fanns representerat inom alla kurstyper men förekom framför allt inom arbetskraftspolitisk utbildning och fritt bildningsarbete med över 3 000 undervisningstimmar inom vardera kurstyp. Det humanistiska och pedagogiska området stod därtill för tre fjärdedelar av undervisningstimmarna inom öppen universitetsundervisning. Inom social- och hälsoområdet hölls totalt 3 800 timmar och inom teknik och kommunikation 2 600 stycken medan övriga områden hade färre än 800 undervisningstimmar vardera.

Flest undervisningstimmar hölls inom det humanistiska och pedagogiska respektive det kulturella utbildningsområdet, nästan 8000 timmar vardera.

Färre deltagare i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och öppen universitetsundervisning

Jämfört med 2016 var det flera kurser och deltagare inom utbildning som inte leder till examen 2017, men färre undervisningstimmar. Deltagarantalet hade ökat inom alla kurstyper utom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, öppen universitetsutbildning och övriga utbildningar. Störst var ökningen inom kurser som beställts av arbetsgivare med 450 deltagare 2016 och 900 år 2017 och det var framför allt Yrkesgymnasiet som stod för ökningen. Nedgången i undervisningstimmar var störst inom den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen, en minskning från 7 200 timmar 2016 till 3 900 år 2017. Inom öppen universitetsutbildning respektive övriga utbildningar hade undervisningstimmarna gått ner med över en femtedel. Om man ser till skolorna var det framför allt Medborgarinstitutet och Öppna högskolan som hade färre timmar 2017 än 2016 och Medborgarinstitutet hade det lägsta antalet sedan denna statistik sammanställdes för första gången 2007.

Deltagarna har ökat från 8000 till 11000 mellan 2007 och 2017, medan undervisningstimmarna ökade 2007-2013, men därefter har de minskat från 41000 till 37000 år 2017.

Statistikuppgifter om de åländska skolornas utbildning som inte leder till examen finns i exceltabeller och en databas på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax