De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2018

Antalet kurser i utbildning som inte leder till examen fortsätter att öka

Likt de tre senaste åren ökar antalet kurser i utbildning som inte leder till examen, från cirka 1 200 kurser år 2017 till över 1 300 kurser år 2018. Antalet undervisningstimmar var ungefär detsamma som förra året, cirka 37 000 timmar, medan antalet deltagare sjönk till cirka 10 900 stycken. De senaste sex åren har deltagarantalet varierat inom spannet 10 700 och 11 500 deltagare, innan dess var det en trendmässig ökning för varje år. Utbildningen som omfattas av denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Kurser, undervisningstimmar och deltagare per skola 2018

Medborgarinstitutet hade, precis som tidigare år, både flest undervisningstimmar och flest deltagare, medan Musikinstitutet hade något fler kurser. Folkhögskolan stod för cirka 15 procent av undervisningstimmarna men bara en procent av kurserna, vilket gör att Folkhögskolan hade överlägset flest undervisningstimmar per kurs i jämförelse med övriga skolor. Den skola som hade flest antal deltagare per kurs var Öppna högskolan, man stod för endast åtta procent av kurserna men hade 21 procent av deltagarna.

Kurser, undervisningstimmar och deltagare per skola 2018

Andelen kvinnor inom kurstypen fritt bildningsarbete var 80 procent

Nästan 5 800 av de cirka 10 900 deltagarna inom utbildning som inte leder till examen medverkade i kurser av typen fritt bildningsarbete. Den typ av kurs som hade minst antal deltagare, 38 stycken, var öppen yrkeshögskoleundervisning. Inom alla kurstyper förutom utbildning på mindre än sex timmar, kurser beställda av arbetsgivare och övriga utbildningar var andelen kvinnor mer än 60 procent. Bland de som deltog i kurser av kurstypen fritt bildningsarbete var andelen kvinnor hela 80 procent. Könsfördelningen var närmast det omvända inom kurser av typen övriga utbildningar då deltagarna på dessa kurser utgjordes av cirka 30 procent kvinnor.

Antal deltagare efter kurstyp 2018

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Om man ser till antal undervisningstimmar per utbildningsområde var det humanistiska och pedagogiska området samt kultur störst med nästan 10 000 timmar respektive nästan 7 700 timmar. Det humanistiska och pedagogiska området gavs framförallt som kurser av typen arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och fritt bildningsarbete medan området kultur gavs nästan uteslutande inom kurstypen fritt bildningsarbete. Dessa två områden låg en bra bit över övriga områden då utbildningsområdet med tredje flest timmar, social- och hälsoområdet, endast hade cirka 3 200 timmar.

Undervisningstimmar efter utbildningsområde 2018

Not: Inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Minskat antal deltagare inom Öppna högskolan

Som beskrivet tidigare fortsätter trenden från år 2015 med ett ökat antal kurser inom utbildning som inte leder till examen. Antalet kurser har ökat för i princip alla skolor, ökningen har dock varit störst för Medborgarinstitutet, från 396 kurser 2015 till 531 kurser 2018, och Yrkesgymnasiet, från 41 kurser 2015 till 138 kurser 2018. Deltagarantalet har trendmässigt varit mera stabilt sedan år 2015. För Öppna högskolan har deltagarantalet dock minskat något, från 2 657 deltagare år 2015 till 2 258 år 2018. Denna nedgång vägs dock upp av en tillströmning till framförallt Medborgarinstitutet, Musikinstitutet och Yrkesgymnasiet under samma tidsperiod.

Kurser och deltagare, tidsserie, 2007 - 2018

Mer detaljerad statistik om utbildning som inte leder till examen finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax