De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2019

Medborgarinstitutet hade flest antal deltagare, kurser och undervisningstimmar

Antal kurser i utbildning som inte leder till examen var ungefär lika många 2019 som året innan, strax över 1 300 stycken. Däremot ökade både antal undervisningstimmar samt deltagare i jämförelse med 2018. Utbildningen som omfattas av denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Medborgarinstitutet var, precis som tidigare år, med marginal störst sett till antal deltagare och undervisningstimmar. Även kursutbudet var störst hos Medborgarinstitutet, men bara marginellt större än hos Musikinstitutet. Folkhögskolan stod för cirka 14 procent av undervisningstimmarna men bara en procent av kurserna, vilket gör att Folkhögskolan hade överlägset flest undervisningstimmar per kurs i jämförelse med övriga skolor. Den skola som hade flest antal deltagare per kurs var Öppna högskolan, då man stod för endast 8 procent av kurserna men hade 25 procent av deltagarna.

Kvinnorna var i majoritet inom alla kurstyper förutom övriga utbildningar

Nästan hälften av alla kurser inom utbildning som inte leder till examen var av typen fritt bildningsarbete, vilka ges av Medborgarinstitutet och Folkhögskolan. Inom alla kurstyper förutom övriga utbildningar, där männen utgjorde över 70 procent, var kvinnorna i majoritet. Bland de som deltog i kurser av typen fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning samt öppen universitetsundervisning var andelen kvinnor nära 80 procent eller mer.

Deltagare efter kurstyp och kön 2019

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Om man ser till antal undervisningstimmar per utbildningsområde var det humanistiska och pedagogiska området samt kultur störst, med ungefär 13 000 respektive 8 500 timmar vardera. Det humanistiska och pedagogiska området gavs framförallt som kurser av typen arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och fritt bildningsarbete medan området kultur gavs nästan uteslutande inom kurstypen fritt bildningsarbete. Dessa två områden låg en bra bit över övriga områden då utbildningsområdet med tredje flest timmar, social- och hälsoområdet, endast hade cirka 3 300 timmar.

Undervisningstimmar efter utbildningsområde

Antalet deltagare i utbildning som inte leder till examen har ökat med över 3 500 sedan 2007

Deltagarantalet inom utbildning som inte leder till examen har ökat från strax över 8 000 sedan tidsseriens början 2007 till över 11 500 år 2019. För alla skolor som har bedrivit utbildning sedan 2007 har antalet deltagare ökat, förutom för Folkhögskolan där deltagarantalet har minskat marginellt i jämförelse med 2007. Den skola som haft den största procentuella ökningen är Musikinstitutet, vars deltagarantal har ökat med nästan 200 procent sedan 2007.

Antal deltagare i utbildning som inte leder till examen 2007-2019

Mer statistik om utbildning som inte leder till examen finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax