De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2020

Minskad verksamhet inom utbildning som inte leder till examen 

Utbildningen som inte leder till examen var betydligt mindre omfattande under 2020 än 2019. Såväl antal kurser som undervisningstimmar och deltagare minskade. Nedgången gällande undervisningstimmarna var 10 procent, medan deltagarantalet sjönk med 24 procent. Totalt var kurserna 1 149 stycken och undervisningstimmarna nästan 36 800. Närmare 8 900 personer deltog i kurserna. Den minskade omfattningen av utbildningen som inte leder till examen beror till viss del på covid-19-pandemin. Utbildningen som ingår i denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Nästan hälften av undervisningstimmarna hölls av Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet är den skola som har den största verksamheten inom utbildning som inte leder till examen. År 2020 höll Medborgarinstitutet närmare hälften av såväl kurserna som undervisningstimmarna och tre femtedelar av deltagarna inom denna typ av utbildning gick kurser på Medborgarinstitutet. Musikinstitutet stod för nästan 30 procent av undervisningstimmarna och 15 procent av alla deltagare i utbildning som inte leder till examen. Folkhögskolan, som erbjuder heltidsstudier läsårsvis, hade relativt få deltagare och kurser, men klart flest undervisningstimmar per kurs, medan Öppna högskolan hade i genomsnitt flest deltagare per kurs, nästan 19 personer.

Kurser, undervisningstimmar och deltagare i utbildning som inte leder till examen efter skola 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Jämnast könsfördelning inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

Fritt bildningsarbete är den största kurstypen inom utbildning som inte leder till examen. Hit hör största delen av Medborgarinstitutets och Folkhögskolans verksamhet. Nästan 57 procent av undervisningstimmarna, 39 procent av kurserna och 55 procent av deltagarna fanns inom det fria bildningsarbetet 2020. Över fyra femtedelar av deltagarna inom fritt bildningsarbete var kvinnor och samma stora kvinnliga majoritet rådde också inom öppen universitetsutbildning samt utbildning på mindre än sex timmar. Kvinnorna dominerade därtill inom öppen yrkeshögskoleutbildning, kurser som beställts av arbetsgivare samt utbildning för barn och unga där de utgjorde ungefär två tredjedelar av deltagarna. Jämnast var könsfördelningen inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning där 58 procent av deltagarna var kvinnor och 42 procent män.

Deltagare efter typ av kurs och kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kultur var det största utbildningsområdet inom fritt bildningsarbete

Om man ser till antal undervisningstimmar per utbildningsområde var det humanistiska och pedagogiska området samt kultur störst, med ungefär 11 000 respektive 7 500 timmar vardera. Nästan 7 000 av undervisningstimmarna inom det humanistiska och pedagogiska området hörde till kurser inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och nästan alla timmar med undervisning inom kulturområdet hörde till fritt bildningsarbete. Över 85 procent av undervisningstimmarna inom social-, hälso- och idrottsområdet gavs också inom fritt bildningsarbete, medan timmarna inom teknik och kommunikation fördelades ganska lika mellan arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, fritt bildningsarbete och övrig utbildning.

Undervisningstimmar efter utbildningsområde 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Not: Diagrammet inkluderar ej utbildning på mindre än sex timmar och utbildning för barn och unga.

Betydande nedgång i antalet deltagare 2020

Antalet deltagare i utbildning som inte leder till examen hade en ökande utvecklingstrend mellan 2007, då statistik sammanställdes för första gången, och 2014 då antalet översteg 11 000 personer. Sedan dess har deltagarantalet legat på 10 000–11 000 och 2019 kom toppnoteringen med 11 700 deltagare. År 2020 sjönk antalet med nästan en fjärdedel till 8 900 personer. Nedgången under 2020 beror till viss del på inställda kurser och avanmälningar på grund av covid-19-pandemin.

Antal deltagare i utbildning som inte leder till examen 2007–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mer statistik om utbildning som inte leder till examen finns i exceltabeller och en databas på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax