De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2021

Antal kurser, undervisningstimmar och deltagare i utbildning som inte leder till examen ökade under 2021 i jämförelse med 2020. Deltagarantalet ökade med nästan sex procent, kurserna med åtta procent och undervisningstimmarna nio procent. Totalt var kurserna 1 236 stycken och undervisningstimmarna drygt 40 100. Närmare 9 400 personer deltog i kurserna. Utbildning som inte leder till examen hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet och Ålands musikinstitut.

Tre femtedelar av alla deltagare utbildade sig vid Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet är den skola som har den största verksamheten inom utbildning som inte leder till examen. År 2021 var tre femtedelar av deltagarna inom denna typ av utbildning inskrivna på en kurs vid Medborgarinstitutet och nästan hälften av alla undervisningstimmar bedrevs där. Även kursutbudet var störst vid Medborgarinstitutet, men bara marginellt större än vid Musikinstitutet. Folkhögskolan, som erbjuder heltidsstudier läsårsvis, hade relativt få deltagare och kurser, men klart flest undervisningstimmar per kurs, medan Öppna högskolan i genomsnitt hade flest deltagare per kurs, nästan 16 personer.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest kvinnor bland de studerande

Fritt bildningsarbete är den vanligaste kurstypen inom utbildning som inte leder till examen. Hit hör den största delen av Medborgarinstitutets och Folkhögskolans verksamhet. Inom alla typer av kurser, förutom kurser som beställts av arbetsgivaren och kategorin övriga utbildningar, var kvinnorna i majoritet. Inom kategorin övriga utbildningar utgjorde männen tre fjärdedelar av alla deltagare och dessa utbildningar hölls av Yrkesgymnasiet samt Öppna högskolan. Bland deltagarna i kurser av typen fritt bildningsarbete, öppen yrkeshögskoleundervisning samt öppen universitetsundervisning var andelen kvinnor 80 procent eller mer.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet

Om man ser till antal undervisningstimmar per utbildningsområde var det humanistiska och pedagogiska området samt kultur överlägset störst, med drygt 11 500 respektive 8 600 timmar vardera. Närmare 8 000 av undervisningstimmarna inom det humanistiska och pedagogiska området hörde till kurser inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och nästan alla timmar med undervisning inom kulturområdet hörde till fritt bildningsarbete.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Deltagarantalet har återhämtat sig något

Antalet deltagare i utbildning som inte leder till examen hade en ökande utvecklingstrend mellan 2007, då statistik sammanställdes för första gången, och 2014 då antalet översteg 11 000 personer. Därefter låg deltagarantalet på 10 000–12 000 fram till år 2020 då antalet sjönk med nästan en fjärdedel till 8 900 personer. Under 2021 ökade antalet deltagare något, dock inte till de nivåer som var innan 2020.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om utbildning som inte leder till examen finns här.

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax