De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2022

Antal kurser, undervisningstimmar och deltagare i utbildning som inte leder till examen minskade något 2022 i jämförelse med 2021. Både antalet kurser och undervisningstimmar minskade med ungefär två procent, medan deltagarantalet minskade med fyra procent. Totalt var kurserna drygt 1 200 stycken och undervisningstimmarna nästan 39 300. Närmare 9 000 personer deltog i kurserna. Utbildning som inte leder till examen hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet och Ålands musikinstitut.

Hälften av all undervisning inom utbildning som inte leder till examen bedrevs vid Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet är den skola som har den största verksamheten inom utbildning som inte leder till examen. År 2022 var tre femtedelar av deltagarna inom denna typ av utbildning inskrivna på en kurs vid Medborgarinstitutet och nästan hälften av all undervisning bedrevs där (räknat i undervisningstimmar). Även kursutbudet var störst vid Medborgarinstitutet, men bara något större än vid Musikinstitutet. Folkhögskolan, som erbjuder heltidsstudier läsårsvis, hade relativt få deltagare och kurser, men klart flest undervisningstimmar per kurs, medan Öppna högskolan i genomsnitt hade flest deltagare per kurs, cirka 15 personer.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Enda kurstypen där männen var i majoritet var kategorin övriga utbildningar

Fritt bildningsarbete var den vanligaste kurstypen inom utbildning som inte leder till examen. Det är också den typ av kurser som är vanligast på Medborgarinstitutet och Folkhögskolan. Totalt är nästan sjuttio procent av alla deltagare kvinnor och den enda typen av kurser där männen var i majoritet var kategorin övriga utbildningar. Bland deltagarna i kurser av typen fritt bildningsarbete och öppen universitetsundervisning var andelen kvinnor strax över 80 procent eller mer.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest undervisningstimmar inom det humanistiska och pedagogiska utbildningsområdet 

Om man ser till antal undervisningstimmar per utbildningsområde var det humanistiska och pedagogiska området samt kultur överlägset störst, med nästan 11 400 respektive 9 300 timmar vardera. Cirka 6 500 av undervisningstimmarna inom det humanistiska och pedagogiska området bedrevs inom arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och nästan all undervisning inom kulturområdet bedrevs inom fritt bildningsarbete. 

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Deltagarantalet fortsatt lägre än innan pandemin

Antalet deltagare i utbildning som inte leder till examen hade en svagt positiv trend mellan 2007 (året då statistiken sammanställdes för första gången) och 2019 då deltagandet var rekordhögt med nästan 11 700 personer. Året därefter, pandemiåret 2020, sjönk deltagarantalet med nästan en fjärdedel till under 9 000 personer och har sedan dess inte återhämtat sig till de nivåer som var innan 2020.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om utbildning som inte leder till examen finns här.

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax