Familjer och hushåll 2017

Enpersonshushållen blir flera

Antalet hushåll på Åland blev drygt 160 flera under 2017 och var vid årets slut nästan 13 900. Det var främst hushållen som består av bara en person som stod för ökningen. Den genomsnittliga hushållsstorleken minskade därför ytterligare och blev 2,09 personer. Andelen hushåll med bara en person är nu för första gången över 40 procent av totalantalet. På landsbygden utgör enpersonshushållen 32 procent av samtliga hushåll, medan deras andel i skärgården är 45 procent och i Mariehamn 49 procent.  

Av invånarna bor en knapp femtedel ensamma, medan närmare en tredjedel lever i tvåpersonershushåll och hälften i hushåll med tre eller flera personer.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Kvinnorna i majoritet bland de ensamboende, men männens andel ökar

De ensamboende kvinnorna är 2 900, något flera än männen som är 2 700. Av ökningen med närmare 150 enpersonshushåll under 2017 står dock männen för en större del. Bland de ensamboende som är 55 år och äldre är kvinnorna i majoritet, medan det bland yngre finns flera män.

Uppgifter om de ensamboendes ålder finns från och med 2005. För kvinnornas del har nästan hela ökningen sedan dess skett i åldrarna 55 år och äldre, medan tillväxten för männens del gäller både äldre och yngre. Under perioden 2005–2017 har enpersonshushållen blivit över 1 000 flera, varav kvinnor står för över 400 och männen för drygt 600.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Något flera barnfamiljer

Det finns nästan 8 200 familjer på Åland. Av dessa är närmare 3 300 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år, medan drygt 3 900 är par utan barn och knappt 1 000 är familjer bestående av en eller två föräldrar samt vuxna barn. Närmare 1 600 av barnfamiljerna har barn under skolålder. Barnfamiljerna ökade med 15 under året och familjerna som har vuxna hemmaboende barn med närmare 30, medan paren utan barn blev ett tjugotal färre.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

I fyra av fem barnfamiljer finns det två vuxna

Av barnfamiljerna finns 160 i skärgården, något färre än 2016. I Mariehamn är antalet närmare 1 200, en liten ökning från föregående år. På landsbygden ökade de med ett tjugotal och är över 1 900. Det var främst Eckerö, Hammarland och Jomala som stod för ökningen.

I 79 procent av barnfamiljerna är de vuxna ett gift eller sammanboende par, medan andelen familjer med bara en vuxen är 21 procent. Familjerna där fadern är ensamförsörjare utgör mindre än var femte enföräldersfamilj. I Mariehamn har mer än var fjärde barnfamilj bara en förälder, medan andelen är under en femtedel på landsbygden och i skärgården.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Viss ökning av andelen ensamförsörjarfamiljer under 2000-talet

Från år 2000 har enföräldersfamiljernas andel stigit med ett par procentenheter, och det är främst familjer med far och barn som står för ökningen. Under 2000-talet har andelen barn som bor i enföräldersfamiljer sjunkit för barn under tre år, medan den har ökat för de som är fem år och äldre, mest för tonåringar. Av de yngsta barnen (0–2 år) bor 90 procent med två föräldrar, 9 procent med mamma och 1 procent med pappa. För 13–15-åringarna är andelen som bor med två föräldrar 76 procent, de som bor med sin mor 19 procent och de som bor med far 5 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tidsserier om familjer och hushåll finns i excelfiler på ÅSUBs hemsida.

Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå.

I statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2017 som finns tillgängligt i pdf-format nedan kommenteras tabellerna och diagrammen.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax