Familjer och hushåll 31.12.2005

Hushållens genomsnittliga storlek fortsatte att minska under 2005 och uppgick till 2,19 personer i slutet av året. Detta medförde att antalet hushåll ökade snabbare än befolkningstillväxten skulle förutsätta. Den 31 december 2005 fanns det 12 046 hushåll på Åland eller 216 fler än 2004. Ökningen gällde främst en- och tvåpersoners hushåll. Totalt bodde nästan 12 100 personer eller 46 procent av befolkningen i hushåll som bestod av en eller två personer.

Antalet familjer uppgick till 7 388, varav 3 257 bestod av ett par, gift eller samboende, utan hemmaboende barn. De familjer som utgjordes av ett par med barn (även hemmaboende vuxna barn) var 3 181 stycken, medan familjerna med endast en förälder och barn var 950.

Av familjerna var 3 233 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. I dessa familjer bodde nästan 12 000 personer, varav över 5 600 var barn under 18. Ytterligare nästan 500 familjer hade hemmaboende barn under 25 år och totalt bodde nästan 1 000 personer i åldrarna 18-24 år i föräldrahemmet. Antalet barnfamiljer med bara en förälder ökade något under 2005 och utgjorde 19 procent av barnfamiljerna.

Det fanns betydande skillnader mellan regionerna när det gäller hushålls- och familjestrukturen. Medelhushållsstorleken var lägst i Mariehamn där den nu första gången sjönk till strax under 2 personer, 1,98 närmare bestämt.  Jämfört med Åland som helhet var andelen av befolkningen som bodde i enpersonshushåll högre i Mariehamn. Medan knappt 30 procent av landsbygdens hushåll bestod av endast en person uppgick motsvarande andel i Mariehamn till 45 procent.  Andelen som tillhörde familj var lägre i Mariehamn i alla åldersgrupper från sena tonåren upp till 70-årsåldern. Därtill kommer att familjerna var mindre i Mariehamn. Detta beror till en del på att ensamförsörjarfamiljerna var vanligare, men också på att antalet barn var mindre, både i enförälders- och i parfamiljer.

I skärgården var också andelen som inte tillhörde familj hög. Där var det främst män över 40 samt kvinnor över 80 år som var utan familj i större utsträckning än på Åland totalt sett, medan det bland yngre var betydligt ovanligare att leva utan familj. Att medelhushållsstorleken ändå var betydligt större än i staden eller 2,20 personer beror på att antalet personer per familj var större i skärgården än på Åland som helhet, både när det gäller barnfamiljer och övriga familjer, samt att också andelen storhushåll med fem eller flera personer var högre i skärgården. Att landsbygden hade de största hushållen, i genomsnitt 2,40 personer, beror på att en hög andel av befolkningen levde i familj och att andelen barnfamiljer var stor.

Hela meddelandet kan du läsa här.