Familjer och hushåll 31.12.2006

Hushållens genomsnittliga storlek fortsatte att minska under 2006 och uppgick till 2,18 personer i slutet av året. Detta medförde att antalet hushåll ökade snabbare än befolkningstillväxten skulle förutsätta. Den 31 december 2006 fanns det 12 175 hushåll på Åland eller 129 fler än 2005. Över 12 200 personer eller 46 procent av befolkningen bodde i hushåll som bestod av en eller två personer. Med hushåll avses alla personer som bor i samma bostad, medan en familj utgörs av ett par, med eller utan barn, eller av en ensam förälder med barn.

Antalet familjer uppgick till 7 434, varav 3 268 bestod av ett par, gift eller samboende, utan hemmaboende barn. De familjer som utgjordes av ett par med barn (även hemmaboende vuxna barn) var 3 201 stycken, medan familjerna med endast en förälder och barn var 965.

Av familjerna var 3 236 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. I dessa familjer bodde nästan 12 000 personer, varav över 5 600 var barn under 18. Ytterligare över 500 familjer hade hemmaboende barn under 25 år och totalt bodde över 1 000 personer i åldrarna 18-24 år i föräldrahemmet. Antalet barnfamiljer med bara en förälder ökade något under 2006 och utgjorde 20 procent av barnfamiljerna.

Om man ser på hur hushållens antal och storlek har utvecklats över en längre tidsperiod, från 1970 och framåt, framgår en avsevärd förändring. Antalet hushåll har sedan 1970 ökat med nästan 5 000, eller med närmare 70 procent.  Medelhushållsstorleken har minskat från 2,84 personer 1970 till dagens 2,18. Andelen av befolkningen som bor i enpersonshushåll har fördubblats, medan andelen som bor i hushåll bestående av fem eller flera personer har halverats.

Hela meddelande kan du läsa här.