Familjer och hushåll 31.12.2007

Fler och mindre hushåll
Hushållens genomsnittliga storlek fortsatte att minska under 2007 och uppgick till 2,16 personer i slutet av året. Detta medförde att antalet hushåll ökade snabbare än befolkningstillväxten skulle förutsätta. Den 31 december 2007 fanns det 12 416 hushåll på Åland eller 241 fler än 2006. Över 12 600 personer eller 47 procent av befolkningen bodde i hushåll som bestod av en eller två personer. Medelhushållsstorleken var lägst i Mariehamn, den enda kommun där den var under två personer. Medan 30 procent av landsbygdens hushåll bestod av endast en person uppgick motsvarande andel i Mariehamn till 46 procent. Med hushåll avses alla personer som bor i samma bostad, medan en familj utgörs av ett par, med eller utan barn, eller av en ensam förälder med barn.

Makar utan barn vanligaste familjetypen
Den vanligaste familjetypen var äkta makar utan hemmaboende barn, vilka utgjorde en tredjedel av de 7 529 familjerna. Gruppen sambor utan barn hade dock ökat mest jämfört med 2006. Sammanlagt var det 3 395 familjer som bestod av ett par, gift eller samboende, utan hemmaboende barn. De familjer som utgjordes av ett par med barn (även hemmaboende vuxna barn) var 3 165 stycken, medan familjerna med endast en förälder och barn var 969.

I 80 procent av barnfamiljerna finns två föräldrar
Det fanns 3 226 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. I drygt hälften av dessa var försörjarna äkta makar, men denna familjetyp hade minskat medan barnfamiljer med sambopar eller bara en förälder hade ökat något under 2007. I en femtedel av barnfamiljerna fanns endast en förälder. Om man jämför regionerna med varandra så hade skärgården den största andelen barnfamiljer med äkta makar, landsbygden den största andelen barnfamiljer med sambopar och Mariehamn den största andelen barnfamiljer med en förälder. I barnfamiljerna bodde nästan 11 900 personer, varav över 5 600 var barn under 18. Ytterligare över 1 000 personer i åldrarna 18–24 år bodde i föräldrahemmet och totalantalet familjer med hemmaboende barn under 25 år var knappt 3 730.

Avsevärt minskad hushållsstorlek sedan 1970
Om man ser på hur hushållens antal och storlek har utvecklats över en längre tidsperiod, från 1970 och framåt, framgår en avsevärd förändring. Antalet hushåll har sedan 1970 ökat med över 5 000, eller med drygt 70 procent. Medelhushållsstorleken har minskat från 2,84 personer 1970 till dagens 2,16. Andelen av befolkningen som bor i enpersonshushåll har mer än fördubblats, medan andelen som bor i hushåll bestående av fem eller flera personer nästan har halverats.

Hela meddelandet kan du läsa här.