Familjer och hushåll 31.12.2011

Minskningen av hushållsstorleken stannade upp

Antalet hushåll på Åland ökade med 140 under 2011 och var vid årets slut för första gången strax över 13 000. Ökningen beror helt på befolkningstillväxten, eftersom medelhushållsstorleken inte minskade utan stod kvar på 2,14 personer. I Mariehamn ökade genomsnittsstorleken något och var 1,93 personer. I skärgården och på landsbygden var siffran oförändrad, 2,13 respektive 2,34 personer. Av de enskilda kommunerna hade Lemland och Jomala de största hushållen, drygt 2,5 personer. Jomala hade också den största ökningen av antalet hushåll under året, 60 stycken.

Tvåpersonershushåll ökade mest

Nästan 5 000 av hushållen bestod av bara en person. Antalet enpersonshushåll ökade dock obetydligt under året. Som diagrammet nedan visar blev ändå enpersonshushållen flera på landsbygden, medan antalet minskade i både Mariehamn och skärgården. Hushållen med fyra eller flera personer ökade i alla regioner. Det var tvåpersonershushållen som ökade mest, eller med 100 stycken, och de uppgick till nästan 4 300 vid årets slut. Över 30 procent av befolkningen bodde i ett hushåll bestående av två personer, medan en- och trepersonershushållen vardera omfattade 18 procent av befolkningen. Nästan 35 procent av ålänningarna bodde i ett hushåll med fyra personer eller mera.

Något mindre andel ensamförsörjare

Om man ser till familjestrukturen ökade samboparen mera i antal än de gifta paren. Sambornas andel av alla par ökade därför något och uppgick till 32 procent. Hälften av samboparen och 45 procent av de gifta makarna hade barn som bodde hemma.

Barnfamiljerna med hemmaboende barn under 18 år ökade med 30 under året och var närmare 3 300, varav nästan hälften hade minst ett barn under skolålder. Den största ökningen skedde i Jomala, plus 18 barnfamiljer. I hälften av barnfamiljerna var de vuxna ett gift par och i 30 procent ett sambopar. Andelen familjer med bara en försörjare sjönk något och var 20 procent. Mor och barn-familjerna blev färre, medan familjerna med far och barn ökade och uppgick till en femtedel av alla ensamförsörjafamiljer. Av tonåringarna levde närmare 25 procent i ensamförsörjarfamilj mot under tio procent av 0–4-åringarna. 

Tillfälliga orsaker till att hushållsstorleken inte minskade?

Att utvecklingen mot allt mindre hushåll stannade av 2011 kan bero på mer eller mindre tillfälliga orsaker såsom att antalet barnfamiljer med två föräldrar ökade, medan antalet ensamförsörjarfamiljer i stort sett var oförändrat, och att något flera ungdomar över 18 år bodde med föräldrarna. Därtill kommer det stora antalet avlidna 2011 som kan ha verkat reducerande på antalet enpersonshushåll. Den kommande stora ökningen av antalet äldre gör dock att man kan räkna med att utvecklingen mot mindre hushåll kommer att fortsätta.  

Hela meddelandet kan du läsa här.

Information om familje- och hushållssstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 13.12.2012