Familjer och hushåll 31.12.2012

Ökat antal hushåll och barnfamiljer i Jomala och Mariehamn

Antalet hushåll på Åland ökade med 100 under 2012 och var vid årets slut drygt 13 100. Det var främst i Mariehamn och Jomala med växande folkmängd som hushållen blev flera.  Den genomsnittliga hushållsstorleken ökade något i Mariehamn och blev 1,94 personer. I skärgården sjönk medelhushållsstorleken till 2,08 och även på landsbygden är siffran något lägre än föregående år eller 2,33. Av de enskilda kommunerna har Lemland och Jomala de största hushållen, runt 2,5 personer, och Sottunga de minsta med 1,9 i snitt.

För Åland som helhet är genomsnittet oförändrat 2,14. Detta kan jämföras med en medelhushållsstorlek på 2,09 personer i Finland och 2,29 personer i Sverige 2012.

Äldre kvinnor den största gruppen ensamboende

Drygt 5 000 hushåll består av bara en person. I de äldre åldersgrupperna är kvinnor i majoritet bland enpersonshushållen och en tredjedel av dem utgörs av kvinnor över 55 år. I yngre åldrar är det flest män som bor ensamma. I skärgården och på landsbygden är något flera män än kvinnor ensamboende, medan det i Mariehamn finns en betydande majoritet kvinnor. I alla regioner dominerar kvinnorna bland de ensamboende över 75 år.

Det var tvåpersonershushållen som ökade mest under året eller med 70 stycken. Enpersonshushållen liksom hushållen som består av tre eller fyra personer ökade med ett tjugotal vardera. Hushållen som består av fem eller flera personer blev färre.

Var fjärde tonåring bor i ensamförsörjarfamilj

Om man ser till familjestrukturen ökade både de gifta och sammanboende paren utan hemmaboende barn, medan paren med barn blev något färre. Hälften av samboparen och 44 procent av de gifta har barn som bor hemma.

Barnfamiljerna, som har hemmaboende barn under 18 år, ökade dock med 20 under året och är nästan 3 300. Antalet ökade mest i Jomala och Mariehamn. Nästan 80 procent av barnfamiljerna har ett gift eller sammanboende par som försörjare, men andelen sjönk något under året.  Mor och barn-familjerna ökade, medan familjerna med far och barn blev några färre och utgör en femtedel av alla ensamförsörjarfamiljer.

Andelen barnfamiljer med bara en förälder har stigit långsamt under de senaste decennierna, från 15 procent 1990 till 20 procent nu. Ökningen gäller barn från sju år och uppåt, medan andelen har sjunkit något för de yngre barnen. Av tonåringarna lever nu 25 procent i ensamförsörjarfamilj mot 10 procent av 0–4-åringarna.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Information om familje- och hushållsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 9.12.2013