Familjer och hushåll 31.12.2014

Flera ensamboende män och ökat antal barnfamiljer

Antalet hushåll på Åland ökade med nästan 140 under 2014 och var vid årets slut 13.455. Ökningen i Mariehamn var närmare 70 och på landsbygden 60 varav Jomala stod för 50. I skärgården blev hushållen ett tiotal flera.

Långsiktig ökning av småhushåll, men oförändrad genomsnittsstorlek 2014

Att hushållen blev flera beror främst på befolkningstillväxten, eftersom medelhushållsstorleken inte minskade. Tillväxten av antalet hushåll med en eller två personer fortsatte visserligen, men också hushållen bestående av tre respektive fem eller flera personer ökade något i antal. Under 2000-talet är det dock en- och tvåpersonershushållen som har stått för nästan hela tillväxten. Antalet hushåll har från år 2000 ökat med 2 400 samtidigt som medelhushållsstorleken har sjunkit från 2,30 till 2,12 personer. Hushållen är i genomsnitt mindre i Finland, 2,04 personer, medan Sverige har större hushåll än Åland, 2,28 personer i snitt.

 

Äldre kvinnor är den största gruppen ensamboende, men männen ökar

Enpersonshushållen ökade i antal i både Mariehamn och skärgården, medan de blev något färre på landsbygden. Eftersom de större hushållen blev flera på landsbygden, främst i Jomala, steg medelhushållsstorleken något där och är nu 2,31 personer. I skärgården är siffran 2,03 och i staden 1,92, i båda fall lite lägre än 2013. Av kommunerna har Jomala och Lemland de största hushållen, 2,48 personer i genomsnitt.

Sedan år 2000 har hushållsstorleken minskat i alla kommuner. Enpersonshushållen har ökat i de flesta kommuner och nästan hälften av tillväxten har skett i Mariehamn.

 

Av de över 5 200 ensamboende är 2 700 kvinnor och drygt 2 500 män. Majoriteten av de kvinnor som bor ensamma är över 55 år. Denna grupp utgör en tredjedel av alla enpersonshushåll. Under 2014 var det dock männen som stod för ökningen av antalet ensamboende som totalt blev 60 flera. Det var främst bland män mellan 25 och 34 år samt över 65 som antalet ökade.

Allt flera familjer består av par utan barn

Sedan år 2000 har betydande förändringar i familjestrukturen skett. Antalet par utan hemmaboende barn har ökat med 1 000, medan familjerna som består av ett par och barn har blivit 100 färre. Denna trend som kan relateras till ökningen av de äldre åldersgrupperna i befolkningen fortsatte 2014. Paren utan barn blev drygt 60 flera medan par och barn-familjerna minskade med ett knappt tiotal. Dessa siffror gäller alla familjer, även de där barnen är vuxna.

 

Något flera ensamförsörjare

Antalet barnfamiljer, som har hemmaboende barn under 18 år, ökade med nästan 40 under året och är närmare 3 300. I knappt hälften av barnfamiljerna är de vuxna ett gift par. Andelen har minskat från 56 procent år 2000 och sjönk också något 2014. Familjer där sambor är föräldrar har ökat sin andel från år 2000 då den var 25 procent, men minskade något under 2014 och är nu 30 procent. Efter en minskning 2013 ökade åter andelen familjer med bara en försörjare och är 21 procent. Såväl familjerna bestående av far och barn som av mor och barn blev flera. Knappt var femte enföräldersfamilj består av far och barn. Från år 2000 har enföräldersfamiljernas andel stigit med ett par procentenheter, och det är främst familjer där fadern är ensamförsörjare som står för ökningen.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera detaljerade uppgifter om familjer och hushåll finns i excelfiler och databaser.

Information om familje- och hushållsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 7.12.2015