Familjer och hushåll 31.12.2015

Fortsatt ökning av mindre hushåll

Antalet hushåll på Åland blev drygt 110 flera under 2015 och var vid årets slut 13 568. Den största ökningen skedde i Jomala där antalet steg med 45 och därefter följde Lemland och Mariehamn med ett tillskott på 36 respektive 33 hushåll.

Nästan 2 500 nya hushåll under 2000-talet

Att hushållen ökade så pass mycket trots att befolkningstillväxten var bara 67 personer betyder att hushållen i genomsnitt blev mindre. Medelhushållsstorleken sjönk från 2,12 personer 2014 till 2,10 personer 2015. Minskningen beror på att det var en- och tvåpersonershushållen som ökade.  De blev 150 flera och ökade sin andel av totalantalet till över 72 procent. Hushållen som består av tre eller flera personer blev något färre.

Mariehamn har den minsta medelhushållsstorleken av regionerna eller 1,91 personer, en liten minskning från 2014. Siffran sjönk också på landsbygden och i skärgården till 2,29 respektive 2,02 personer. Finland har i mindre hushåll än Åland, 2,04 personer i genomsnitt, medan hushållen i Sverige är större, 2,27 personer i medeltal.

Under 2000-talet har hushållen på Åland blivit 2 500 flera och hela ökningen kan hänföras till småhushållen bestående av en eller två personer. Detta har gjort att medelhushållsstorleken har sjunkit från 2,30 personer år 2000 till dagens 2,10.

 

Ökat antal ensamboende bland både yngre och äldre

Av de drygt 5 300 invånare som bor i enpersonshushåll är något flera kvinnor än män. Majoriteten av kvinnorna är över 55 år och denna grupp utgör en tredjedel av alla ensamboende. Ökningen med närmare 90 enpersonshushåll under 2015 fördelar sig jämnt mellan kvinnor och män. För kvinnornas del ökade antalet ensamboende i åldrarna 25 till 44 år samt över 65 år, medan ökningen för männens del främst gällde åldersgrupperna mellan 25 och 64 år. I Mariehamn var det till största delen män som stod för ökningen av enpersonshushållen, medan de ensamboende kvinnorna ökade mera på landsbygden. I skärgården minskade antalet hushåll som består av bara en person i och med att de ensamboende männen blev färre.

 

Hälften av familjerna består av par utan barn

Det finns nästan 8 100 familjer på Åland. Av dessa är drygt 3 200 barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år, medan nästan 3 900 är par utan barn och närmare 1 000 är familjer bestående av en eller två föräldrar samt vuxna barn. Över 1 500 av barnfamiljerna har barn under skolålder. Barnfamiljerna blev 40 färre under året medan familjerna utan barn eller med vuxna barn ökade i antal. Det var främst i Mariehamn som barnfamiljerna minskade. De blev färre också i flera landsbygdskommuner, men totalt på landsbygden förblev antalet i stort sett detsamma som 2014 tack vare ökning i Jomala. Skärgården har två barnfamiljer flera än föregående år.

 

Något färre ensamförsörjare

I nästan 80 procent av barnfamiljerna är de vuxna ett gift eller sammanboende par. Av paren är drygt 60 procent gifta. Andelen familjer med bara en försörjare minskade något under året och är drygt 20 procent. Såväl familjerna bestående av far och barn som av mor och barn blev färre. Mindre än var femte enföräldersfamilj består av far och barn. Från år 2000 har dock enföräldersfamiljernas andel stigit med ett par procentenheter, och det är främst familjer där fadern är ensamförsörjare som står för ökningen.

 

Hela meddelandet kan du läsa här

Mera detaljerade uppgifter om familjer och hushåll finns i excelfiler och databasen.

Information om statistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 29.11.2016