Familjer och hushåll 31.12.2022

Vid utgången av 2022 fanns 14 380 hushåll på Åland, vilket är en ökning med 80 hushåll sedan 2021. Den vanligaste storleken är enpersonshushåll. Två av fem hushåll utgörs av endast en person, medan vart tredje hushåll består av två personer. Drygt vart tionde hushåll utgörs av tre personer och ungefär lika stor andel av fyra. Fem procent av hushållen utgörs av fem eller flera personer. 29 755 personer bor i de åländska hushållen. Antalet personer i hushåll är något lägre än befolkningens storlek eftersom det bland annat finns personer som bor på vårdinrättningar. 

Antal och andel hushåll samt antal personer utifrån hushållens storlek 31.12.2022
Antal och andel hushåll samt antal personer utifrån hushållens storlek 2022

Gruppen enpersonshushåll utgörs av drygt 3 000 kvinnor och 2 800 män. I de yngre åldersgrupperna bor fler män än kvinnor i enpersonshushåll medan förhållandet är det omvända i åldersgrupperna över 55 år. Av personer äldre än 75 år som bor i enpersonshushåll är två tredjedelar kvinnor.

Antal personer i enpersonshushåll efter kön och ålder 31.12.2022
Antal personer i enpersonshushåll efter kön och ålder 31.12.2022

Medelstorleken för ett åländskt bostadshushåll var 2,07 personer år 2022. Jomala och Lemland har fortsättningsvis de största medelhushållen. De minsta medelhushållen finns i Sottunga, Mariehamn, Kökar och Kumlinge. Medelstorleken är något lägre i Finland, 1,93 personer, och högre i Sverige, 2,15 personer.

På Åland finns 8 344 familjer av vilka 3 300 är barnfamiljer med hemmaboende barn under 18 år. Av barnfamiljerna utgörs fyra femtedelar av ett vuxet par med ett eller flera barn. Var femte barnfamilj utgörs av en vuxen med barn.  

Familjer enligt familjetyp 31.12.2022
Familjer enligt familjetyp 2022

I närmare 43 procent av barnfamiljerna finns det ett hemmaboende barn under 18 år och i lika stor andel två barn. Trebarnsfamiljerna är elva procent av barnfamiljerna, medan familjer med flera barn utgör dryga tre procent. Familjer med ett barn är något vanligare i Mariehamn och skärgården än på landsbygden. Skärgården har en högre andel barnfamiljer med fyra eller fler barn jämfört med de andra regionerna.

Antal barnfamiljer 31.12.2022 efter region och antal barn (under 18 år)
Antal barnfamiljer 31.12.2022 efter region och antal barn (under 18 år)

Andelen barn som bor i familjer med en försörjare har ökat över tid och ökar också med barnets ålder. Av barn under tre år bor närmare 90 procent med två familjeförsörjare, medan andelen minskar ju äldre barnet blir. Tre av fyra barn i åldern 16–17 år bor med två vuxna familjeförsörjare. Av familjerna med en förälder är föräldern i tre fall av fyra en kvinna.  

Andel barn i barnfamiljer med två försörjare 2000 och 2022
Andel barn i barnfamiljer med två försörjare 2000 och 2022

Statistikmeddelandet Familjer och hushåll 2022 som finns som pdf nedan innehåller mer och utförligare uppgifter om familjerna på Åland.

Tidsserier om familjer och hushåll finns även i Excel-filer och en databas på ÅSUBs webbsida. Databasen innehåller uppgifter också på kommunnivå. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax