Familjer och hushåll på Åland 31.12.2000

Drygt 80 procent av befolkningen bodde i familjer. Andelen var något lägre än 1990. Drygt 15 procent bodde ensamma, vilket är en något högre siffra än 1990. Andelen personer som hörde till familjer var högst i central- och randkommunerna, medan andelen ensamboende var högst i Mariehamn och skärgården. I kategorin "På vårdinrättning samt oklassificerade" ingår personer som inte har någon fast adress i hemkommunen.

Totalt fanns det 7 048 familjer på Åland 31 december 2000, vilket är drygt 280 fler än 1990. Familjernas medelstorlek var 2,93 personer eller obetydligt mindre än 1990. Av regionerna hade Mariehamn den minsta medelstorleken och centralkommunerna den största.

Totalt fanns det 3 142 barnfamiljer på Åland år 2000, vilket är något mindre än både 1990 och 1999. Det genomsnittliga antalet barn per barnfamilj uppgick 2000 till 1,78 jämfört med 1,68 år 1990. Antalet barn per familj var störst i rand- och skärgårdskommunerna och minst i Mariehamn. Av Ålands befolkning år 2000 levde 11 835 personer eller 45,9 procent i en barnfamilj.

Vill Du läsa hela statistikmeddelandet kan Du göra det här.