Fastighetsöverlåtelser 2014

Fastighetsöverlåtelser för 60 miljoner

År 2014 gjordes nästan 850 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 60 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för två tredjedelar av detta belopp.

Köpesumman för bostadsfastigheter har fördubblats på tio år

Från början av 2000-talet har den sammanlagda köpesumman för bostadshus och -tomter fördubblats från under 20 till 40 miljoner årligen. Om man beaktar inflationen är ökningen 75 procent. För fritidstomter har köpesumman under samma period ökat från fem till åtta miljoner. För övriga områden har beloppet varierat mera mellan åren, men har i medeltal varit tio miljoner. Av detta har jord- och skogsbruksområden vanligen stått för fyra – fem miljoner euro årligen.

 

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för ungefär 12 procent. Proportionerna var i stort sett desamma också 2014.

Medelpriset för småhus på planerat område var 220 000 euro

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. För bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se Beskrivning.

Av de 190 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2014 var närmare två tredjedelar bebyggda. Lika många låg på detaljplanerade områden som i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 500 m², medan storleken i glesbygden var närmare 5 000 m². I båda fall hade de obebyggda tomterna större genomsnittsareal än de bebyggda.

 

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset närmare 12 euro. Skillnaderna var dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på drygt 23 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 6 euro. För de bebyggda fastigheterna anges medelpriset per objekt och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna där står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2014 var 175 000 euro. För hus på detaljplaneområden var siffran 220 000 och i glesbygd 138 000.

Stugor vid strand såldes för 110 000 i genomsnitt

År 2014 gjordes drygt 50 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 30 bebyggda och 40 hade strand.  De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes 2014 för ett medelpris på 110 000 euro och de som saknade strand för hälften så mycket. Under 2000-talet har priset på stugor med strand rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro.  Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora, men man ser ändå en tydligt ökande trend. Fritidshus utan strand har haft ett medelpris mellan 25 000 och 50 000.

 

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 5,70 euro 2014. Priset har vanligen rört sig mellan tre och sex euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset 4,60 euro 2014, vilket var rätt högt jämfört med tidigare år då det har varierat mellan en och fyra euro.

De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Såväl 2014 som den föregående tioårsperioden var de obebyggda strandtomterna över 7 000 m² och de bebyggda runt 6 000 m². För fritidstomter utan strand som har överlåtits ligger arealen under 5 000 m². Också i denna kategori var de bebyggda tomterna mindre.

Se exceltabeller med mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2014.

Information om statistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 22.4.2015