Fastighetsöverlåtelser 2015

Fastighetsöverlåtelser för 51 miljoner

År 2015 gjordes drygt 720 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 51 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för två tredjedelar av detta belopp.

 

Minskning från 2014

Den sammanlagda köpesumman var nästan 10 miljoner mindre än 2014, men ändå på en hög nivå om man ser till 2000-talet i stort. Över hälften av minskningen kan hänföras till bostadshus och -tomter, men också för jord- och skogsbruksområden och fritidstomter var det sammanlagda beloppet mindre än året före.

 

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för ungefär 12 procent. Proportionerna var i stort sett desamma också 2015.

Medelpriset för småhus i glesbygd var närmare 150 000 euro

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. För bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se Beskrivning.

Av de 174 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2015 var två tredjedelar bebyggda. Av totalantalet låg 95 på detaljplanerade områden och 79 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 500 m², medan storleken i glesbygden var över 5 000 m². I båda fall hade de obebyggda tomterna större genomsnittsareal än de bebyggda.

 

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset närmare 11 euro. Skillnaderna var dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på drygt 24 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 7 euro. För de bebyggda fastigheterna anges medelpriset per objekt och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna där står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2015 var 175 000 euro. För hus på detaljplaneområden var siffran 204 000 och i glesbygd 147 000.

Stugor vid strand såldes för 115 000 i genomsnitt

År 2015 gjordes 60 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 34 bebyggda och 42 hade strand. De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes 2015 för ett medelpris på 115 000 euro och de som saknade strand för 42 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro, men 2015 noterades det högsta priset hittills under perioden. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora, men man ser ändå en tydligt ökande trend. Fritidshus utan strand har haft ett medelpris mellan 25 000 och 50 000.

 

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 8,80 euro 2015, vilket också är en toppnotering. Priset har vanligen rört sig mellan tre och sex euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset fem euro 2015, vilket även det var rätt högt jämfört med 2000-talet i stort då det har varierat mellan en och fyra euro.

De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2015 var de obebyggda strandtomterna 7 500 m² i genomsnitt och de bebyggda runt 6 500 m². För fritidstomter utan strand låg arealen för obebyggda på 3 000 m² och för bebyggda på 5 400 m².

Se exceltabeller med mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2015.

Information om statistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 25.4.2016