Fastighetsöverlåtelser 2016

Fastighetsöverlåtelser för 58 miljoner

År 2016 gjordes drygt 770 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 58 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för två tredjedelar av detta belopp.

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2016

Ökning från 2015

Den sammanlagda köpesumman var över sex miljoner större än 2015, och en av de högsta siffrorna för 2000-talet. Ökningen kan till lika stora delar hänföras till bostadshus och -tomter respektive andra byggnadsplatser.

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002-2016

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för ungefär 12 procent. Proportionerna var i stort sett desamma också 2016.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. För bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se Beskrivning.

Medelpriset för småhus i glesbygd var närmare 150 000 euro

Av de 202 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2016 var över två tredjedelar bebyggda. Av totalantalet låg 104 på detaljplanerade områden och 98 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 500 m², medan storleken i glesbygden var 4 500 m². På detaljplaneområden hade de obebyggda tomterna en större genomsnittsareal än de bebyggda, medan motsvarande skillnad inte fanns i glesbygden.

Medelareal för överlåtna småhustomter 2016

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset närmare 14 euro. Skillnaderna var dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på drygt 27 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lite över 5 euro. För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2016 var 171 000 euro. För hus på detaljplaneområden var siffran 209 000 och i glesbygd 134 000.

Stugor vid strand såldes för knappt 100 000 i genomsnitt

År 2016 gjordes 60 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 39 bebyggda och 37 hade strand. De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes 2016 för ett medelpris på 97 000 euro och de som saknade strand för 45 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Man ser ändå en tydligt ökande trend som dock har varit vikande de två senaste åren. Fritidshus utan strand har haft ett medelpris mellan 25 000 och 50 000.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2003-2016

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset sju euro 2016, vilket också det är en minskning från 2015. Priset har vanligen rört sig mellan tre och sex euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset nästan lika högt 2016 eller närmare sju euro, vilket är en hög notering jämfört med 2000-talet i stort då det vanligen har varierat mellan en och fyra euro.

De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2016 var de obebyggda strandtomterna 7 600 m² i genomsnitt och de bebyggda 6 400 m². För fritidstomter utan strand låg arealen för obebyggda på 5 800 m² och för bebyggda på 3 300 m².

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2016 finns i en excelfil.

Siffrorna för 2002–2015 avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket har reviderat sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax