Fastighetsöverlåtelser 2017

Fastighetsöverlåtelser för 55 miljoner

År 2017 gjordes 780 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av närmare 55 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för över 60 procent av detta belopp.

Det gjordes 324 överlåtelser gällande områden för bostadshus på Åland 2017.

Något lägre köpesumma för bostadshus och -tomter

Den sammanlagda köpesumman var närmare fyra miljoner mindre än 2016, men ändå en av de högre siffrorna för 2000-talet. Minskningen kan hänföras till bostadshus och -tomter respektive andra byggnadsplatser. Jord- och skogsbruksområden såldes till ett större värde än under 2016.

Den årliga köpesumman för områden för bostadshus har ökat från under 20 miljoner euro 2002 till ca 35 miljoner euro 2017

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för något mer än 10 procent. Proportionerna var i stort sett desamma också 2017.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Priset på bostadstomter var 8 euro/m² i glesbygden och 30 euro/m² på planerande områden

Av de 186 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2017 var över två tredjedelar bebyggda. Av fastigheterna låg 100 på detaljplanerade områden och 86 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 200 m², medan storleken i glesbygden var 5 300 m². Både på detaljplaneområden och i glesbygden hade de obebyggda tomterna en större genomsnittsareal än de bebyggda.

Medelarealen för överlåtna obebyggda småhustomter var 2017 över 6000 kvadratmeter.

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset drygt 16 euro. Skillnaderna var dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på 30 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lite över 8 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2017 var 168 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 212 000 och i glesbygd 130 000.

Stugor utan strand såldes för över 70 000 i genomsnitt

År 2017 gjordes 68 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 35 bebyggda och 48 hade strand. De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes 2017 för ett medelpris på 94 000 euro och de som saknade strand för 73 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Man ser ändå en tydligt ökande trend som dock har varit vikande de två senaste åren. Fritidshus utan strand har haft ett medelpris mellan 25 000 och 50 000, och således är 2017 års notering ovanligt hög.

Medelpriset för bebyggda fritidsfastigheter med strand har ökat från ca 50000 euro 2002 till 95000 euro 2017

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset över sex euro 2017, vilket är något lägre än 2016. Priset har vanligen rört sig mellan tre och sju euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset knappt fem euro, också det en minskning från 2016, men ändå en rätt hög notering jämfört med 2000-talet i stort då det vanligen har varierat mellan en och fyra euro.

De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2016 var de obebyggda strandtomterna 7 200 m² i genomsnitt och de bebyggda 7 600 m². För fritidstomter utan strand låg arealen på 4 300 m² för såväl bebyggda som obebyggda.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2017 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax