Fastighetsöverlåtelser 2018

Närmare 800 fastighetsöverlåtelser

År 2018 gjordes 770 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av närmare 60 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för närmare två tredjedelar av detta belopp.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Mark för boende samt industri- och affärsverksamhet såldes till högre värde

Den sammanlagda köpesumman var fem miljoner större än 2017 och en av de högre siffrorna för 2000-talet. Ökningen kan hänföras till bostadshus och -tomter, områden för industri-, lager-, affärs- och kontorsbyggnader samt i viss mån till tomter för fritidshus. Jord- och skogsbruksområden såldes till ett mindre värde än under 2017.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för något mer än 10 procent. Proportionerna var i stort sett desamma också 2017.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Priset på bostadstomter var 6 euro/m² i glesbygden och 30 euro/m² på planerande områden

Av de 173 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2018 var nästan tre fjärdedelar bebyggda. Av fastigheterna låg 82 på detaljplanerade områden och 91 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 400 m², medan storleken i glesbygden var 5 300 m². Både på detaljplaneområden och i glesbygden hade de obebyggda tomterna en något större genomsnittsareal än de bebyggda.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 13,50 euro. Skillnaderna var dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på 30 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lite över 6 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2018 var 173 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 210 000 och i glesbygd 146 000.

Stugor vid strand såldes för över 100 000 i genomsnitt

År 2018 gjordes 65 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 39 bebyggda och 50 hade strand. De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 106 000 euro och de som saknade strand för 36 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Man ser ändå en tydligt ökande trend. Genomsnittspriset för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 2017 års toppnotering 70 000. Siffran för 2018 är lägre än medeltalet för 2002–2018.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset över sju euro 2018, vilket är en euro högre än 2017. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset under fyra euro, vilket var en minskning från 2017 men ungefär på 2000-talets medelnivå.

De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2017 var de obebyggda strandtomterna 7 700 m² i genomsnitt och de bebyggda 6 700 m². När det gäller fritidstomter utan strand låg arealen på 4 400 m² för obebyggda och 4 000 för bebyggda.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2018 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax