Fastighetsöverlåtelser 2019

Fastighetsöverlåtelser för 58 miljoner

År 2019 gjordes nästan 800 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 58 miljoner euro. Områden för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för närmare tre fjärdedelar av detta belopp.

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2019

Ökad försäljning av bostads- och fritidsfastigheter

Den sammanlagda köpesumman var en miljon mindre än 2018. En minskning noteras för jord- och skogsbruksområden samt områden för industri-, lager-, affärs- och kontorsbyggnader. Bostadsfastigheter såldes till ett värde av närmare 43 miljoner, en ökning med över 5 miljoner och en av de största siffrorna för 2000-talet. Också värdet av de sålda fritidstomterna steg och blev närmare nio miljoner, mest hittills under perioden 2002–2019.

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002-2019

Över 370 bostadsfastigheter såldes, det största antalet på tretton år. Under 2000-talet har totalantalet fastighetsöverlåtelser vanligen rört sig mellan 700 och 800 årligen. Bostadsfastigheter har stått för mer än 40 procent, fritidstomter för över 25 procent, jord- och skogsbruksområden för drygt 15 procent samt övriga fastigheter för något mer än 10 procent. År 2019 utgjorde bostads- och fritidstomter en större andel av köpen och övriga områden en mindre del.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, d.v.s. inklusive gåvor och köp mellan släktingar m.m. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för s.k. representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Genomsnittspriset på bostadshus var 222 000 på planerade områden och 144 000 i glesbygden

Av de 214 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2019 var tre fjärdedelar bebyggda. Av fastigheterna låg 113 på detaljplanerade områden och 101 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 300 m², medan storleken i glesbygden var 5 300 m².

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 16 euro. På detaljplanerade områden var medeltalet 27 euro och i glesbygd 11 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2019 var 183 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 222 000 och i glesbygd 144 000. Om man räknar ut medelpriset per fastighet också för de obebyggda tomterna, ser man att värdet på grund av de större tomtarealerna var högre i glesbygden, 60 000 euro, än på planerade områden där det var 44 000.

Medelvärde för överlåtna småhustomter 2019

Stugtomterna i genomsnitt drygt 5 000 m²

År 2019 gjordes 49 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas, den minsta siffran på 16 år. Av dessa var 38 bebyggda och 35 hade strand.

De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 122 000 euro och de som saknade strand för 69 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Man ser ändå en tydligt ökande trend, och noteringen 2019 var den högsta under den period som statistiken täcker. Genomsnittspriset för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 70 000. Siffran för 2019 ligger inte långt från 2017 års toppnotering.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002-2019

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset över sex euro 2019, vilket är en euro lägre än 2018. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset under två euro, vilket är en låg notering jämfört med 2000-talet, men antalet objekt i denna kategori är få.

Medelarealen för stugtomterna som såldes var 5 100 m² . De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2019 var de obebyggda strandtomterna 6 800 m² i genomsnitt och de bebyggda 4 900 m². När det gäller fritidstomter utan strand låg arealen på 4 100 m² för obebyggda och 4 600 för bebyggda.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2019 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax