Fastighetsöverlåtelser 2020

Över 850 fastighetsaffärer 2020

År 2020 gjordes drygt 850 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 59 miljoner euro. Tomter för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för fyra femtedelar av detta belopp.

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Bostadsfastigheter såldes för 47 miljoner

Den sammanlagda köpesumman var drygt en miljon större än 2019. Värdet av de sålda bostadsfastigheterna ökade med nästan 5 miljoner till 47 miljoner euro, den högsta siffran hittills under de 19 år som statistiken omfattar. Värdet av de sålda fritidstomterna var sju miljoner, drygt en miljon mindre än året före. Jord- och skogsbruksområden såldes för tre miljoner, vilket är lika mycket som 2019. Fastigheter med övriga användningsändamål stod för ett värde på två miljoner, en halvering från föregående år.

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002-2020

Sedan 2002 har totalantalet fastighetsöverlåtelser vanligen rört sig mellan 700 och 800 årligen, varför 2020 års notering är den största under perioden. Nästan 380 bostadsfastigheter såldes, ungefär lika många som 2019. Antalet överlåtelser av fritidsfastigheter var det största under perioden eller drygt 250. Nästan 130 jord- och skogsbruksområden såldes, flera än 2019, men på samma nivå som 2000-talets genomsnitt. Bostadsfastigheter stod för 45 procent av köpen 2020, vilket är samma andel som för 2002–2020 totalt medan deras andel av värdet var större, 80 procent mot ett genomsnitt på 67 procent för hela perioden.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, det vill säga inklusive gåvor och köp mellan släktingar med mera. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för så kallade representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Genomsnittspriset på bostadshus var 226 000 på planerade områden och 146 000 i glesbygden

Av de 191 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2020 var över två tredjedelar bebyggda. Av fastigheterna låg 86 på detaljplanerade områden och 105 i glesbygden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 300 m², medan storleken i glesbygden var 5 900 m².

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 11,50 euro. På detaljplanerade områden var medeltalet 29 euro och i glesbygd 8 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2020 var 182 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 226 000 och i glesbygd 146 000. Om man räknar ut medelpriset per fastighet också för de obebyggda tomterna, ser man att värdet på grund av de större tomtarealerna var högre i glesbygden, 50 000 euro, än på planerade områden där det var 44 000.

Medelvärde för överlåtna småhustomter 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Stuga på oplanerad strandtomt kostade i genomsnitt nästan 90 000 euro

År 2019 gjordes 55 köp av fritidsfastigheter i glesbygd där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 39 bebyggda och 38 hade strand.

De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 89 000 euro och de som saknade strand för 49 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Genomsnittspriset för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 70 000.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002-2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 8,50 euro 2020, vilket är över 2 euro högre än 2019. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. För tomter utan strand var kvadratmeterpriset nästan lika högt som för strandtomter, åtta euro, men antalet objekt i denna kategori är få.

Medelarealen för stugtomterna som såldes var 5 900 m². De strandtomter som överlåts är större än fritidstomterna utan strand. Under 2020 var de obebyggda strandtomterna 8 700 m² i genomsnitt och de bebyggda 6 200 m². När det gäller fritidstomter utan strand låg arealen på 2 200 m² för obebyggda och 3 700 m² för bebyggda.

Utöver ovannämnda affärer med fritidsfastigheter såldes några objekt på detaljplanerat område. Det gäller 4 obebyggda strandtomter till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 7 euro och 3 bebyggda strandtomter till ett medelvärde av 135 000 euro. I båda fall var genomsnittsarealen mindre än för motsvarande tomter på oplanerat område.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2020 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax