Fastighetsöverlåtelser 2021

Över 900 fastighetsaffärer 2021

År 2021 gjordes drygt 900 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett totalt värde av 74 miljoner euro. Tomter för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för två tredjedelar av detta belopp och för drygt två femtedelar av antalet överlåtelser.

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Största antalet överlåtelser på 20 år

Den sammanlagda köpesumman var 14 miljoner större än 2020 och den högsta siffran hittills under de 20 år som statistiken omfattar. Värdet av de sålda bostadsfastigheterna ökade med ett par miljoner till 49 miljoner euro, också det rekord för perioden. Värdet av de sålda fritidstomterna var över en miljon större än året före eller närmare nio miljoner. Jord- och skogsbruksområden stod för fyra miljoner, även det en ökning med en dryg miljon. Fastigheter med övriga användningsändamål såldes för ett värde av 11,5 miljoner, vilket är nästan 10 miljoner mera än 2020. Större delen av denna summa gäller områden för industri och lager samt affärs- och kontorsbyggnader.

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002–2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Sedan 2002 har det totala antalet fastighetsöverlåtelser vanligen rört sig mellan 700 och 800 årligen, varför 2021 års notering är den största under perioden. Drygt 400 bostadsfastigheter såldes, vilket var ett tjugotal flera än året före. Antalet överlåtelser av fritidsfastigheter var strax under 250, några färre än 2020. De 140 jord- och skogsbruksområden som såldes var ett tiotal flera än 2020 och något över 2000-talets genomsnittsnivå. Bostadsfastigheter stod för 44 procent av köpen 2021, medan deras andel av värdet var större, 67 procent. Båda andelar motsvarar genomsnittet för hela perioden 2002–2021.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, det vill säga även gåvor och köp mellan släktingar med mera. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för så kallade representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Genomsnittspriset på småhus var nästan 200 000 och för obebyggda bostadstomter drygt 40 000

Av de 228 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2021 var två tredjedelar bebyggda. Av fastigheterna låg hälften på detaljplanerade områden och hälften i glesbygden, det vill säga på oplanerade områden. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 400 m², medan storleken i glesbygden var 6 400 m².

De obebyggda tomterna såldes för det genomsnittliga kvadratmeterpriset 11 euro. På detaljplanerade områden var medeltalet 24 euro och på oplanerade områden 7 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna oftast i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2021 var 198 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 234 000 och i glesbygd 171 000. Om man räknar ut medelpriset per fastighet också för de obebyggda tomterna, ser man att värdet trots betydligt större tomtarealer bara var marginellt högre i glesbygden än på planerade områden, 43 000 respektive 42 000 euro.

Medelpris för överlåtna småhustomter 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Stugor på oplanerad strandtomt kostade i genomsnitt 140 000 euro

År 2021 gjordes 39 köp av fritidsfastigheter i glesbygd där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa var 25 bebyggda och 28 hade strand.

De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 139 000 euro och de som saknade strand för 41 000. Under 2000-talet har priset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora. Genomsnittspriset för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 75 000.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002–2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 7,50 euro 2021, vilket är 1 euro lägre än 2020. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. För tomter utan strand var priset två euro, men antalet objekt var litet.

Medelarealen för stugtomterna som såldes var 6 700 m². De strandtomter som överläts var större än fritidstomterna utan strand. Under 2021 var de obebyggda strandtomterna 8 300 m² i genomsnitt och de bebyggda 7 500 m². När det gäller fritidstomter utan strand låg arealen på 4 300 m² för de obebyggda och 3 900 m² för de bebyggda.

Utöver ovannämnda affärer med fritidsfastigheter såldes ett ovanligt stort antal objekt på detaljplanerat område. Det gäller 17 obebyggda strandtomter till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 7 euro, 9 bebyggda strandtomter till ett medelvärde av 130 000 euro samt 7 bebyggda tomter utan strand med ett medelvärde på 48 000 euro.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2021 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax