Fastighetsöverlåtelser 2022

Fastighetsöverlåtelser för 68 miljoner under 2022

År 2022 gjordes 790 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 68 miljoner euro. Tomter för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för tre fjärdedelar av detta belopp och för hälften av antalet överlåtelser.

Antalet överlåtelser var drygt 100 färre än 2021 års rekordantal, men något över medelnivån för åren 2002–2022 som statistiken omfattar. Av de fastigheter som bytte ägare var 380 områden för bostadshus och 230 områden för fritidshus, i båda fall ett tjugotal färre än 2021. De 90 jord- och skogsbruksområden som bytte ägare var 50 färre än 2021 och det näst minsta antalet som noterats under perioden.

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2022
Fastighetsöverlåtelser på Åland 2022

Köpesumman för bostadsfastigheter översteg 50 miljoner för första gången

Den sammanlagda köpesumman var över fem miljoner lägre än 2021, främst på grund av en minskning gällande områden för industri-, lager-, affärs- och kontorsbyggnader, som hade en ovanligt stor försäljningsvolym 2021. Värdet av de sålda bostadsfastigheterna ökade med ett par miljoner till 51,5 miljoner euro, vilket är rekord för perioden. Fritidstomter såldes för åtta miljoner och jord- och skogsbruksområden för fyra miljoner, vilket i båda fall var något lägre än 2021. Fastigheter med övriga användningsändamål såldes för ett sammanlagt värde av fem miljoner.   

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002–2022
Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002–2022

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, det vill säga även gåvor och köp mellan släktingar med mera. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för så kallade representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken.

Medelpriset för småhus på planerat område var 250 000 euro

Av de 189 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2022 var tre fjärdedelar bebyggda. Av fastigheterna låg 44 procent på detaljplanerade områden och 56 procent i glesbygden, det vill säga på oplanerade områden. Medelarealen för de sålda tomterna var 1 300 m² på planerade områden och 5 300 m² i glesbygden.

Överlåtelser av småhusfastigheter 2022
Överlåtelser av småhusfastigheter 2022

De obebyggda tomterna på detaljplanerade områden såldes för det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 34 euro, medan genomsnittet på oplanerade områden var 6 euro.

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna oftast i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2022 var 216 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 252 000 och i glesbygd 187 000. Om man räknar ut medelpriset per fastighet också för de obebyggda tomterna, framgår det att värdet var 38 000 euro i glesbygden och 51 000 på planerade områden trots att tomterna  i genomsnitt var fyra gånger större i glesbygden

Medelpris för överlåtna småhustomter 2022
Medelpris för överlåtna småhustomter 2022

Obebyggda fritidstomter med strand kostade drygt sex euro per kvadratmeter

År 2022 gjordes 68 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa hade fyra femtedelar strand och närmare tre femtedelar var bebyggda. Tidigare har enbart fritidsfastigheter i glesbygden varit med i statistiken, eftersom antalet objekt på detaljplanerat område oftast varit litet. I Lantmäteriverkets siffror för 2022 går det dock inte att skilja på planerade områden och glesbygd varför uppgifter visas för samtliga jämförbara fastigheter både för 2022 och tidigare år. Uppgifterna för 2019–2021 är därför reviderade.

De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 96 000 euro och de som saknade strand för 43 000. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, kan de årliga variationerna vara betydande. Under 2000-talet har medelpriset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro, medan genomsnittet för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 75 000.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002–2022
Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002–2022

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 6,30 euro 2022. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. Inga fritidstomter utan strand finns med i statistiken för 2022.   

Medelarealen för stugtomterna som såldes var 7 200 m². Strandtomterna var i genomsnitt mer än dubbelt så stora som fritidstomterna utan strand.

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2022 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax