Fastighetsöverlåtelser 2023

Fastighetsöverlåtelser för 62 miljoner under 2023

År 2023 gjordes 737 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 62 miljoner euro. Tomter för bostadshus, bebyggda och obebyggda, stod för fyra femtedelar av detta belopp och för närmare hälften av antalet överlåtelser. 

Antalet överlåtelser var drygt 50 färre än 2022 och något under medelnivån för åren 2002–2023 som statistiken omfattar. Av de fastigheter som bytte ägare var 342 områden för bostadshus och 185 områden för fritidshus, i båda fall ett fyrtiotal färre än 2022. De 94 jord- och skogsbruksområden som överläts var ungefär lika många som året före. 

Fastighetsöverlåtelser på Åland 2022 och 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Bostadsfastigheter såldes för närmare 50 miljoner

Den sammanlagda köpesumman var över sex miljoner lägre än 2022. Värdet av de sålda bostadsfastigheterna minskade med ett par miljoner till 49 miljoner euro. Områden för fritidsbebyggelse minskade med tre miljoner till fem miljoner euro, den lägsta noteringen sedan 2009. Också jord- och skogsbruksområden såldes för fem miljoner, vilket är en ökning med en miljon. Fastigheter med övriga användningsändamål såldes för ett sammanlagt värde av 2,5 miljoner. 

Köpesumma för fastighetsöverlåtelser 2002–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ovanstående uppgifter inkluderar samtliga överlåtelser, det vill säga även till exempel gåvor och köp mellan släktingar. När det gäller bostads- och fritidstomter finns också statistik för så kallade representativa köp, se bifogade Beskrivning av statistiken. 

Medelpriset för obebyggda tomter var 22 euro/m² på planerat område och 9 euro/m² i glesbygden

Av de 177 småhustomter där det finns jämförbara prisuppgifter för överlåtelser 2023 var 149 bebyggda. Av fastigheterna låg 77 på detaljplanerade områden och 100 i glesbygden, det vill säga på oplanerade områden.

Överlåtelser av småhusfastigheter 2023 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

De obebyggda tomterna på detaljplanerade områden såldes för det genomsnittliga kvadratmeterpriset på 22 euro, medan medeltalet på oplanerade områden var 9 euro. 

För de bebyggda tomterna anges medelpriset per fastighet och inte per kvadratmeter, eftersom byggnaderna oftast i dessa fall står för den största delen av värdet. Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2023 var 193 000 euro. För hus på planerade områden var siffran 238 000 och i glesbygd 155 000. 

Om man räknar ut medelpriset per fastighet också för de obebyggda tomterna, framgår det att värdet var 51 000 euro i glesbygden och 34 000 på planerade områden. Tomternas areal var betydligt större i glesbygden, 5 500 m² i genomsnitt mot 1 600 m² på planerade områden.  

Medelpris för överlåtna småhustomter 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Stugor vid strand kostade i genomsnitt 73 000 euro

År 2023 gjordes 48 köp av fritidsfastigheter där jämförbart pris kan redovisas. Av dessa hade 29 strand och 33 var bebyggda. 

De bebyggda fritidsfastigheterna med strand såldes för ett medelpris på 73 000 euro och de som saknade strand för 41 500. Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, kan de årliga variationerna vara betydande. Under 2000-talet har medelpriset på stugor med strand oftast rört sig mellan 50 000 och 100 000 euro, medan genomsnittet för fritidshus utan strand har varierat mellan 25 000 och 75 000.

Medelpris för överlåtelser av bebyggda fritidsfastigheter 2002–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

För obebyggda stugtomter vid strand var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 7,60 euro 2023. Priset har vanligen rört sig mellan fyra och sju euro under 2000-talet. För fritidstomter utan strand var medelpriset 6,50 euro per kvadratmeter, men endast fem tomter ingår i statistiken.   

Medelarealen för stugtomterna som såldes var 5 700 m². Strandtomterna var i genomsnitt 7 400 m² och fritidstomterna utan strand 3 000 m². 

Mera detaljerad information om fastighetsöverlåtelser 2002–2023 finns i en excelfil.

Vissa siffror för tidigare år avviker något från tidigare publicerade uppgifter, eftersom Lantmäteriverket årligen gör revideringar av sin statistik. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax