Flyttningsrörelsen 2012

Mer än var fjärde inflyttare 2012 var född på Åland

Av de nästan 900 personer som flyttade in till Åland 2012 var över en fjärdedel återflyttare, d.v.s. de var födda på Åland. Av de drygt 700 utflyttarna var över hälften födda utanför Åland och hade alltså någon gång tidigare flyttat in hit. Dessa uppgifter har nu för första gången gått att få fram genom att ÅSUB har fått tillgång till mera detaljerade uppgifter om befolkningsrörelsen. I denna nyhet presenteras fördjupad information om flyttningsrörelsen som tidigare inte har varit känd.

Återflyttare stod för nästan halva inflyttningen från Sverige

Nästan hälften av de som flyttade till Åland från Sverige 2012 var födda på Åland, drygt 160 av 350 personer.  Över 140 var födda i Sverige och några tiotal i Finland eller utom Norden. Inflyttarna från Finland var lika många, men av dem var bara en femtedel eller knappt 70 personer återflyttare, medan över 250 var födda i Finland. Ett mindre antal var födda i Sverige eller utom Norden.

Ännu mindre var andelen återflyttare av dem som flyttade in från utomnordiska länder. Bara ett tiotal av de nästan 170 personerna var födda på Åland och lika många i Finland eller Sverige. Det betyder att nästan 90 procent var födda utanför Norden. Av samtliga inflyttade 2012 var närmare 250 personer eller 28 procent återflyttare och nästan 650 eller 72 procent födda utanför Åland. Observera att siffrorna inte säger något om hur stor del som återvänder av de ålänningar som någon gång har flyttat bort, utan bara hur stor del av de inflyttade under 2012 som var återflyttare.

Nästan hälften av de utflyttade var födda på Åland

När det gäller utflyttning är strukturen annorlunda, framför allt när det gäller Sverige. Av de nästan 370 som flyttade till Sverige var över 60 procent födda på Åland och bara drygt 20 procent återflyttare, d.v.s. födda i Sverige. Av de 250 som flyttade till Finland var däremot bara 30 procent födda på Åland och majoriteten återflyttare, närmare 60 procent. Proportionerna var liknande för de 70 personer som flyttade till utomnordiska länder. En fjärdedel var födda på Åland medan över 60 procent var födda utanför Norden. Av dessa flyttade de flesta tillbaka till sitt födelseland.

Av de totalt över 700 utflyttade 2012 var 47 procent födda på Åland och 53 procent på annat håll.

Nettoresultatet av flyttningen blev minus 90 för personer födda på Åland, eftersom flera flyttade ut än in. För födda utanför Åland blev det däremot ett stort överskott, 70 för personer födda i Sverige, 100 för invånare födda i Finland och ett lika stort överskott för födda utom Norden.

Mera detaljerad information om flyttningen efter födelseland och flyttningsland finns i excelfilen Inflyttade och utflyttade 2012 efter födelseland och flyttningsland.

Uppgifter efter kön finns i filen Inflyttade och utflyttade 2012 efter flyttningsland, födelseland och kön. Både bland de inflyttade och de utflyttade fanns det något flera kvinnor än män och detta gäller såväl födda på Åland som övriga.

De som är födda på Åland flyttar mest före 40

Inflyttningen var klart störst i åldersgruppen 20–29 år, både när det gäller personer födda på och utanför Åland. Det var också i denna åldersgrupp som andelen återflyttade ålänningar var högst, 40 procent av de inflyttade. Även i åldrarna 30–39 kom det en del återflyttare, men i de äldre grupperna av inflyttare liksom bland barnen dominerade personer födda på annat håll.

Också bland utflyttarna var 20–29-åringarna den största gruppen, följda av 10–19-åringarna. I dessa båda grupper var de infödda ålänningarna i majoritet av de utflyttade och också bland 30–39-åringarna fanns det en betydande andel ålandsfödda bland dem som lämnade Åland. De som flyttade ut i högre åldrar var till största delen personer som någon gång tidigare har flyttat in.

Se närmare i filen Inflyttade och utflyttade 2012 efter födelseland och ålder.

Svenskspråkiga dominerade inflyttningen från både Sverige och Finland

Nästan 70 procent av de inflyttade var svenskspråkiga, d.v.s. över 600 personer. Närmare 320 av dessa flyttade in från Sverige och 260 från Finland. Också från övriga Norden och från icke-nordiska länder kom en mindre mängd svenskspråkiga. Drygt 10 procent av de inflyttade eller hundra personer var finskspråkiga, varav de flesta flyttade från Finland, men också en del från Sverige. De finskspråkiga utgjorde 20 procent av de inflyttade från Finland, medan de svenskspråkiga var nästan 75 procent.  De inflyttade med andra språk var 170 och de kom till övervägande del från utomnordiska länder.

När det gäller födelseort var nästan alla inflyttare som var födda på Åland svenskspråkiga och även 60 procent av de som var födda utanför Åland.

Av de utflyttade var nästan 80 procent svenskspråkiga, medan finska och andra språk stod för drygt 10 procent vardera. De svenskspråkiga dominerade helt flyttningen till Sverige. Också av flyttningen till Finland stod de för en majoritet, två tredjedelar, medan en fjärdedel utgjordes av finskspråkiga. Av de som flyttade till utomnordiska länder var närmare 40 procent svenskspråkiga medan 60 procent hade något annat språk.

Flyttningen gav ett nettoresultat på 60 svenskspråkiga, 30 finskspråkiga och 90 personer med annat språk. Se excelfilen Inflyttade och utflyttade 2012 efter flyttningsland och språk.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 10.12.2013