Flyttningsrörelsen 2017

Ökat antal återflyttare

ÅSUBs nyhet om Befolkningsrörelsen 2017 visar en rekordstor inflyttning till Åland. I den mera detaljerade statistiken om flyttningsrörelsen 2017 som ÅSUB nu har publicerat framgår det hur såväl de över 1 000 inflyttarna som de nästan 800 utflyttarna fördelar sig på olika grupper när det gäller födelseort, språk, ålder och kön. Man kan också jämföra utvecklingen med de fem föregående åren.

Av de personer som flyttade in 2017 är drygt en fjärdedel återflyttare, d.v.s. personer som är födda på Åland och tidigare har flyttat ut. En tredjedel har andra språk än svenska.

Två tredjedelar av återflyttningen kommer från Sverige

Av de drygt 1 000 inflyttade är 680 svenskspråkiga. Förutom de 280 återvändande ålänningarna flyttade ytterligare 400 svenskspråkiga in, varav lika många kom från Finland som från Sverige. Antalet inflyttade med andra språk är 350. Av dessa har knappt 130 finska som modersmål, nästan 40 rumänska och 30 lettiska, medan engelska och arabiska står för ett tjugotal vardera.

Av de närmare 400 inflyttade från Finland är den stora majoriteten födda i Finland, men där ingår också 75 återflyttande ålänningar. Bland de över 400 som flyttade från Sverige finns 180 personer födda på Åland och nästan lika många som är födda i Sverige.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Kvinnorna är något flera än männen såväl bland återflyttarna som bland övriga inflyttare. De flesta inflyttade är unga. Mer än var femte är under 20 år, över två femtedelar 20–29 år och drygt en tredjedel 30 år och äldre. Andelen med andra språk än svenska är störst bland de inflyttade under 10 år och i åldern 40–49 år, omkring hälften av vardera åldersgruppen.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Jämfört med 2016 är de inflyttade som är födda på Åland 40 flera medan de som är födda på annat håll är drygt 30 färre. De svenskspråkiga inflyttade minskade med 25 och de som har andra språk blev 30 flera än 2016.

Var fjärde utflyttad är 19–21 år

Av de 800 utflyttarna är 350 födda på Åland, ungefär lika många som 2016. Majoriteten av de utflyttade är alltså personer som tidigare har flyttat in till Åland. Av dessa är över 200 födda i Finland, 100 i Sverige och lika många utanför Norden. Drygt 600 av de utflyttade är svenskspråkiga, medan 200 har andra språk, därav 80 finska.

Av de infödda ålänningarna flyttade 230 till Sverige, 100 till Finland och ett drygt tjugotal till andra länder. Övriga utflyttade återvände i stor utsträckning till sina födelseländer. Av de sverigefödda som lämnande Åland flyttade tre fjärdedelar tillbaka till Sverige. Nästan lika hög andel av de utflyttade som ursprungligen har kommit från Estland återvände till sitt födelseland. För de som är födda i Finland var motsvarande andel 80 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Utflyttarna har ungefär samma åldersstruktur som inflyttarna, men en något större andel är 20–29 år, 45 procent. En knapp tredjedel är äldre än så och en fjärdedel under 20. Ser man på en finare åldersfördelning kan man notera att nästan var fjärde utflyttare är      19–21 år, åldrar då många lämnar Åland för studier. Bland de utflyttade under 30 år är en majoritet födda på Åland, men bland de äldre utflyttade dominerar de som har sitt ursprung på annat håll.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Flyttningen ger ett plus för både svenska och andra språk

Nettoresultatet av flyttningen blev ett tillskott i de flesta åldersgrupper. Störst var det i åldrarna 0–9, 20–29 samt 30–39, där överskottet i varje tioårsgrupp var ett sjuttiotal personer. Endast i kategorin 10–19 år visar flyttningen minus. Bland de yngre visar flyttningen ett större överskott av män än av kvinnor, men i åldrarna över 30 är kvinnoöverskottet större. Sett till språk gav flyttningen ett överskott på 70 svenskspråkiga och 160 med andra språk, varav 50 finskspråkiga.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Tabellen visar flyttningsrörelsen i sammandrag Det bör observeras att siffrorna i denna nyhet endast gäller flyttningen. Därutöver påverkas befolkningsstrukturen av antalet födda och avlidna, varför den sammanlagda förändringen när det gäller födelseort, språk och åldersgrupper ser annorlunda ut.

Tabellens innehåll beskrivs i texten ovanför tabellen.

Mera detaljerade siffror och flera diagram om flyttningsrörelsen finns bland annat i filen Inflyttade och utflyttade 2017 efter land, födelseland, språk, kön och ålder, se hemsidans exceltabeller om befolkningsrörelsen.

Också i databasen finns ett antal tabeller som belyser flyttningsrörelsen och med vilkas hjälp man kan studera utvecklingen över åren.

En samlad framställning om befolkningsutvecklingen 2017 kommer i rapporten Befolkningen 2017 som ÅSUB publicerar i slutet av november. Där belyses förutom befolkningsrörelsens olika delar också befolkningsstrukturen och dess förändringar i form av tabeller och diagram med utförliga kommentarer.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax